Eén antwoord van de overheid

Stappenplan producten importeren

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Waar krijgt u mee te maken als u producten vanuit het buitenland op de Nederlandse markt brengt? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft of dat voor u een andere volgorde geldt.

1. Zoek uit of het product beschermd is

Als u een product wilt invoeren, gaat u dan eerst na of er geen merk-, model-, octrooi- of auteursrechtenExternal link op rusten. Als u in het buitenland een product laat produceren, zorg dan dat uw ontwerp en merk goed beschermd zijn.

2. Ga na of het product in Nederland is toegestaan

EU-producten zijn vrijwel altijd toegestaan in NederlandExternal link. Alleen bij uitzondering mag de overheid een EU-product verbieden. Voor producten van buiten de EU controleert de Douane of u zich houdt aan wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieuExternal link.

3. Vraag toestemming aan de producent als u producten van buiten de EER wilt invoeren

U mag alleen producten van buiten de EER importeren en verkopen als u daarvoor toestemming heeft van de producent. Import zonder toestemming heet parallelimportExternal link.

4. Zoek uit of u een certificaat, ontheffing of invoervergunning nodig heeft

Sommige goederen mag u niet of beperkt invoeren. Andere goederen mag u alleen onder voorwaarden invoeren. Of alleen als de goederen aan bepaalde eisen voldoen. Het kan zijn dat u een certificaat, ontheffing of invoervergunningExternal link nodig heeft. Bij welke autoriteit u dit aanvraagt, hangt af van het product.

5. Ga na of het product aan de Warenwet voldoet

Als u een buitenlands product op de Nederlandse markt brengt, moet u zich houden aan de WarenwetExternal link. Deze wet stelt eisen aan specifieke producten om consumenten te behoeden voor bijvoorbeeld letsel en materiële schade.

6. Zoek uit of het product voorzien moet zijn van een CE-markering

Een CE-markeringExternal link geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen van de EU op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Afhankelijk van het land van oorsprong zorgt de fabrikant of de importeur voor de CE-markering.

7. Maak goede afspraken met uw leverancier

Sluit een koop-, distributie- of agentuurovereenkomstExternal link met uw leverancier en maak hierin duidelijke afspraken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid, garantie en welk nationaal recht van toepassing is.

8. Houd rekening met productaansprakelijkheid

Als u een product van buiten de EU op de Nederlandse markt brengt en het veroorzaakt schade, dan kunt u als importeur daarvoor aansprakelijk worden gesteldExternal link. U kunt een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

9. Houd u aan uw verantwoordelijkheid voor de verpakkingen

Brengt u verpakte producten en verpakkingenExternal link op de Nederlandse markt? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verpakkingen tot en met de afvalfase (producentenverantwoordelijkheid).

10. Doe aangifte bij de Douane

Voor leveringen van buiten de EU moet u bij aankomst van de goederen in Nederland aangifte doen bij de DouaneExternal link. Aan de hand van uw aangifte berekent de Douane de invoerheffingen.

11. Betaal invoerheffingen

Bij leveringen van buiten de EU krijgt u te maken met invoerheffingenExternal link (invoerrechten, btw, accijnzen, etc.). De hoogte hangt af van het soort product en het land van oorsprong.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Antwoord voor bedrijven

14 088

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven