Eén antwoord van de overheid

Werken met asbest

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

AsbestExternal link is een gevaarlijke stof. Asbest is voor 1994 veel gebruikt in bouwwerken, treinen, schepen, industriële installaties en andere producten. En bij het verharden van wegen, paden en erven. De overheid wil asbest zoveel mogelijk verwijderen uit de samenleving. In Nederland geldt dan ook een verbod op het produceren, toepassen en hergebruiken van asbest. Maar een aantal werkzaamheden met asbest is toegestaan. Hiervoor gelden strenge regels.

Asbest in gebouwen en woningen

Gebouwen van voor 1994 kunnen asbest bevatten. De AsbestwegwijzerExternal link van Kenniscentrum InfoMil informeert u over de asbesthoudende producten die in en om woningen zijn toegepast. Als u uw gebouw wilt verbouwen, renoveren of slopen, moet u:

  • asbest laten inventariseren door een gecertificeerd bedrijf
  • een sloopmeldingExternal link doen of een omgevingsvergunningExternal link aanvragen via Omgevingsloket online
  • asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Hierbij moet altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) zijn

Asbest in bodem en materialen

Asbest kan voorkomen in en op de bodem, in baggerspecie en in puin. Alleen erkende bedrijven en personen mogen bodemonderzoek naar asbest uitvoeren.

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) verplicht

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is per 1 maart 2017 verplichtExternal link voor asbest-inventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven. Het LAVS is een webapplicatieExternal link waarin u de asbestgegevens registreert van inventarisatie tot en met de stort.

Certificatieschema's voor asbest

Een certificatieschemaExternal link bevat de algemene uitgangspunten en bepalingen voor certificatie. Het schema bepaalt de voorwaarden voor afgifte van certificaten. U vindt de certificatieschema'sExternal link op de website van Stichting Ascert. Er zijn certificaten voor personen en voor processen. In het register kunt u nagaanExternal link of een bedrijf of een persoon een geldig certificaat heeft.

Stelselwijziging arbo-certificaten voor asbest

Sinds 2012 is het stelsel van wettelijke arbo-certificaten voor asbestExternal link gewijzigd. Er zijn nieuwe eisen en sancties. Daarnaast is er scherpere controle op naleving van voorschriften rond arbo-certificaten. Als u de regels niet naleeft, krijgt u te maken met zwaardere sancties.

Blootstelling aan asbest melden

Asbestwerkzaamheden worden ingedeeld in 2 risicoklassenExternal link. Afhankelijk van de risicoklasse moet u bepaalde maatregelen nemen. Kunnen uw medewerkers bij werkzaamheden worden blootgesteld aan asbest? Dan moet u dit melden aan Inspectie SZWExternal link. Dat kan schriftelijk of digitaal. Treft u onverwacht asbest aan? Dan moet u dit direct telefonisch melden aan Inspectie SZW.

Werknemers die asbest verwijderen, kunnen een digitale testExternal link doen. Deze laat zien wat de belangrijkste risico's zijn en hoe ze deze kunnen voorkomen.

Financiële tegemoetkoming asbestslachtoffers

Asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose (stoflongen) kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragenExternal link bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Er zijn 2 regelingen:

  • Werknemers die ziek zijn geworden door asbest, kunnen gebruikmaken van de TAS-regeling.
  • Zelfstandig ondernemers die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest, kunnen gebruikmaken van de TNS-regeling.

Als u als werkgever aansprakelijk bent voor de gezondheidsschade van uw (ex-)werknemer, moet u schadevergoeding betalenExternal link.

Asbestdak verboden per 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verbodenExternal link in Nederland. Dit geldt alleen voor materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, zoals golfplaten. Bent u eigenaar van een gebouw met asbesthoudende dakbedekking? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbestExternal link voor 2024. Hiervoor kunt u subsidie aanvragenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven