Eén antwoord van de overheid

Verklaring omtrent het gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG) is ook bekend als bewijs van goed gedrag. Met een VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. De VOG voor natuurlijke personen (VOG NP) is verplicht voor sommige functiesExternal link, zoals onderwijzer, gastouder, en taxichauffeur. In andere gevallen bepaalt u zelf of u uw werknemer om een VOG vraagt. Er is ook een VOG voor rechtspersonen (VOG RP).

Hoe vraagt u de VOG aan?

Uw medewerker vraagt een VOG aan bij de gemeente. U kunt de aanvraag ook digitaalExternal link doen. Bij een digitale VOG-aanvraag logt u als bedrijf in met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1External link nodig. U zet de VOG-aanvraag klaar voor uw medewerker. Daarna logt uw medewerker in met DigiD, en rondt de aanvraag af.

Bent u zzp'er? Dan kunt u de VOG laten aanvragenExternal link door uw opdrachtgever.

Staat de aanvrager niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen? Dan kan hij de aanvraag indienen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is onderdeel van Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Wanneer wordt geen VOG afgegeven?

Op basis van politiegegevens van de aanvrager of justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) wordt besloten of een VOG wordt afgegeven of niet. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

VOG voor medewerkers in de kinderopvang

Houders, medewerkers en kantoorpersoneel in de kinderopvang moeten een VOG hebben met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang). Ook personen van 18 jaar en ouder die wonen bij een gastouder (huisgenoten), moeten een VOG hebben. Stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en ouders die in uw kindercentrum werken, moeten elke 2 jaar een nieuwe VOG aanvragen. Gaat een stagiair of uitzendkracht van stage- of werkplek veranderen? Dan volstaat de bestaande VOG. Voor vrijwilligers geldt dit niet. Zij moeten een nieuwe VOG aanvragen.

VOG-aanvraagformulieren

Er zijn 3 VOG-aanvraagformulierenExternal link voor de kinderopvang:

U bewaart een afschrift van de VOG in uw (personeels)dossiers. Tijdens de GGD-inspectie moet u deze overleggen. Meer informatie vindt u op de website van DUO over het personenregister kinderopvangExternal link.

Continue screening

Medewerkers in de kinderopvang worden voortdurend gescreend op strafbare feiten. Als er sprake is van een strafbaar feit, stelt de toezichthouder u op de hoogte. Uw medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Krijgt de medewerker deze niet, dan is dat reden voor ontslag. De continue screening geldt ook voor stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en ouders die in uw kindercentrum werken. In de Handleiding continue screening kinderopvangExternal link leest u hoe continue screening werkt in de dagelijkse praktijk en wat dit betekent voor betrokkenen.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valt een VOG moet aanvragen, kunt u dit ook digitaal doen met de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven