Eén antwoord van de overheid

Pedagogisch beleidsplan opstellen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Elk kindercentrum moet een pedagogisch beleidsplanExternal link hebben. In het plan staan een aantal verplichte onderwerpen beschreven. U maakt het beleidsplan vóórdat uw zich registreert in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Doelen opnemen in pedagogisch plan

U biedt als kinderopvangondernemer verantwoorde kinderopvang aan. De vier pedagogische doelen die u in het pedagogisch plan moet opnemen zijn:

 • het bieden van emotionele veiligheid
 • het bevorderen van de persoonlijke competentie
 • het bevorderen van de sociale competentie
 • het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden.

In het plan werkt u deze vier pedagogische doelen concreet uit. U beschrijft hoe u deze doelen haalt. De oudercommissie heeft adviesrecht op het pedagogisch beleidsplan.

U neemt naast de vier pedagogische doelen ook op in het plan:

 • Hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd.
 • Hoe het mentorschap is geregeld. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen.
 • Als dit voor u geldt: de tijden waarop op grond van de '3-uursregeling' wordt afgeweken van de bkr.
 • Wat de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen is.
 • Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten.
 • Hoe leidsters bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere volwassenen.

Beleidsplan voor gastouderbureaus

In het pedagogisch beleidsplan voor gastouderbureaus vermeldt u ook:

 • de samenstelling van het aantal kinderen dat door een gastouder wordt opgevangen
 • de eisen die u aan gastouderschap stelt.

De woning waar gastouderopvang plaatsvindt, moet voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen hebben. Ook moet er voldoende geschikte buitenspeelmogelijkheid zijn voor het aantal en de leeftijd van de kinderen.

Geldigheid van uw pedagogisch beleidplan

Het pedagogisch beleidsplan moet actueel zijn. Veranderen de omstandigheden in uw kinderopvangorganisatie? Of veranderen uw inzichten in onderwerpen uit het pedagogisch beleidsplan? Dan moet u het plan aanpassen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven