Eén antwoord van de overheid

Emissievergunning aanvragen en emissieverslag indienen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat uw bedrijf broeikasgassen (CO2) of stikstofoxiden (NOx) uitstoten? En valt uw bedrijf onder de Wet milieubeheer? Dan hebt u een emissievergunningExternal link nodig van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). U hebt een geldige vergunning nodig om gassen uit te mogen stoten. Ook mag u handelen in emissierechten. Deze rechten geven aan hoeveel emissie u mag uitstoten van CO2 en NOx. De rechten worden jaarlijks toegekend.

Emissieverslag

Hebt u een emissievergunning? Dan moet u jaarlijks (uiterlijk 31 maart) een geverifieerd emissieverslag inleverenExternal link bij de NEa. In het Register CO2-emissiehandel of het Register NOx-emissiehandel voert u de emissiegegevens uit uw emissieverslag in. Uw verificateur bevestigt digitaal de emissiegegevens in het register.

Verificatie-instellingen

Om emissieverslagen te mogen controleren, moet u geaccrediteerd zijnExternal link door de Raad voor Accreditatie (RvA). Verificatie vindt plaats volgens de lijnen, eisen en procedures uit het verificatieprotocolExternal link. Als u in het buitenland geaccrediteerd bent, toetst de RvA of u aan dezelfde eisen voldoet als Nederlandse verificateurs. De RvA woont een verificatie bij.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven