Eén antwoord van de overheid

Emissievergunning aanvragen en emissieverslag indienen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Gaat uw bedrijf broeikasgassen (CO2) of stikstofoxiden (NOx) uitstoten? En valt uw bedrijf onder de Wet milieubeheer? Dan hebt u een emissievergunningExternal link nodig van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). U hebt een geldige vergunning nodig om gassen uit te mogen stoten. Ook mag u handelen in emissierechten. Deze rechten geven aan hoeveel emissie u mag uitstoten van CO2 en NOx. De rechten worden jaarlijks toegekend.

Emissieverslag

Hebt u een emissievergunning? Dan moet u jaarlijks (uiterlijk 31 maart) een geverifieerd emissieverslag inleverenExternal link bij de NEa. In het Register CO2-emissiehandel of het Register NOx-emissiehandel voert u de emissiegegevens uit uw emissieverslag in. Uw verificateur bevestigt digitaal de emissiegegevens in het register.

Verificatie-instellingen

Om emissieverslagen te mogen controleren, moet u geaccrediteerd zijnExternal link door de Raad voor Accreditatie (RvA). Verificatie vindt plaats volgens de lijnen, eisen en procedures uit het verificatieprotocolExternal link. Als u in het buitenland geaccrediteerd bent, toetst de RvA of u aan dezelfde eisen voldoet als Nederlandse verificateurs. De RvA woont een verificatie bij.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven