Eén antwoord van de overheid

Auteursrecht

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

De Auteurswet beschermt automatisch werken van letterkunde, wetenschap of kunstExternal link. De bescherming gaat in op het moment dat het werk tot stand komt. Voorwaarde is dat het werk origineel is. Auteursrecht kost niets en de bescherming is internationaal. Makers hoeven hun werk niet te registreren of te deponeren. Het auteursrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de maker.

Auteurscontractenrecht

Naast auteursrecht is er ook auteurscontractenrechtExternal link: als auteur of artiest heeft u een contractuele positie ten opzichte van exploitanten (uitgevers, producenten). Zo heeft u recht op een redelijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid. Ook kunt u een hogere vergoeding ontvangen wanneer uw werk een onverwacht succes wordt. U kunt een contract geheel of gedeeltelijk ontbinden als de exploitant het werk niet (voldoende) exploiteert.

Collectieve beheersorganisatie (cbo)

De meeste auteurs (waaronder ook componisten, muzikanten en filmmakers) oefenen hun auteursrechten uit via een collectieve beheersorganisatie (cbo). Voorbeelden zijn Buma/Stemra, Sena, Videma, Stichting Reprorecht en Stichting de Thuiskopie. Deze cbo's zijn aangesloten bij de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E).

Toezicht op auteursrecht

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) houdt toezicht op een aantal van deze collectieve beheersorganisatiesExternal link.

Klachten over een cbo

Heeft u als gebruiker van auteursrechtelijk beschermd werk een klacht over een van deze cbo's? Dan neemt u eerst contact op met die organisatie. Elke organisatie heeft een eigen geschillenregelingExternal link. Als de organisatie uw klacht niet (correct) afhandelt, kunt u zich wenden tot VOI©EExternal link. Als de cbo is aangesloten bij De Geschillencommissie, kunt u ook de Geschillencommissie Auteursrechten ZakelijkExternal link inschakelen.

Databankenrecht

Het databankenrechtExternal link en auteursrecht beschermen databanken.

Naburige rechten

Naburige rechtenExternal link komen toe aan uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, filmproducenten en omroeporganisaties. Naburige rechten ontstaan automatisch en hebben een beschermingsduur van 50 jaar. Voor een uitvoerend musicus of een muziekproducent geldt een beschermingsduur van 70 jaar. Er bestaat verwantschap tussen naburige rechten en het auteursrecht.

Leenrecht

Bij uitlening van boeken, cd's of videofilms hebben rechthebbenden recht op een vergoeding. De Stichting LeenrechtExternal link incasseert die vergoedingen bij bibliotheken, spelotheken, cd-uitleen en kunstuitleen. Vervolgens verdeelt de stichting deze vergoedingen over organisaties voor rechthebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld Stichting Lira (schrijvers, vertalers, journalisten) en Stichting Pictoright (beeldmakers, fotojournalisten). Deze organisaties zorgen voor de verdere verdeling onder de rechthebbenden.

Overdracht auteursrecht aan uitgeverij

Een auteur kan zijn auteursrecht geheel of gedeeltelijk overdragen aan of in licentie geven bij een uitgeverij. Bij het verlenen van een licentie blijft het auteursrecht volledig in handen van de auteur. Hij 'verhuurt' zijn werk voor (on)bepaalde tijd aan een uitgeverij. Ook mondeling afgesproken licenties zijn geldig. Bij overdrachtExternal link 'verkoopt' de auteur zijn werk. Een overdracht vindt schriftelijk plaats.

Bemiddelen in muziekauteursrecht

Wilt u gaan bemiddelen in muziekauteursrecht? Dan heeft u een vergunning nodig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De vergunning is voor uitvoeringen van muziekwerken in het openbaar en radio- en televisieprogramma's met muziek. Voor terbeschikkingstelling op internet, zoals downloads of muziekstreams, heeft u geen vergunning nodig.

Portretrecht

Filmt of fotografeert u mensen? Dan bent u eigenaar van het auteursrecht, maar niet van het portretrechtExternal link. Portretrecht geeft de geportretteerde het recht om publicatie of vermenigvuldiging van een foto of film te verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven