Eén antwoord van de overheid

Mobiliteitsbonus en loonkostensubsidie

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Belastingdienst | UWV

Voor sommige werknemers kunt u subsidie krijgen waardoor uw loonkosten lager worden. Bijvoorbeeld wanneer u een werkloze 56-plusser aanneemt. Of een arbeidsgehandicapte werknemer die onder de doelgroep ‘banenafspraak’ valt. Er zijn verschillende subsidies en regelingen. Zoals het lage-inkomensvoordeel (LIV) of looncompensatie. Of een premiekorting, zoals de mobiliteitsbonus.

Krijg premiekorting bij de aangifte loonheffingen

Wanneer u iemand met een uitkering aanneemt, hoeft u minder of misschien helemaal geen premies werknemersverzekeringen te betalen. Denk aan een werkloze 56-plusser of iemand uit de doelgroep banenafspraakExternal link. U krijgt dan een premiekortingExternal link, zoals de mobiliteitsbonus. De hoogte van de premiekorting hangt af van de doelgroep en kan daardoor verschillen. Soms heeft u een doelgroepverklaringExternal link nodig voor de premiekorting. Hiermee laat uw nieuwe werknemer zien dat hij in het doelgroepregisterExternal link staat. Alleen uw werknemer kan de doelgroepverklaring aanvragen. De premiekorting regelt u wel zelf. Dat doet u bij de aangifte loonheffingen.

Premiekorting wordt loonkostenvoordeel

U berekent en verrekent nu zelf de premiekorting via de loonaangifte. Vanaf 1 januari 2018 vervalt de premiekorting. Daar komt het loonkostenvoordeel voor in de plaats. De Belastingdienst keert het loonkostenvoordeel in 1 keer uit op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar. Kijk in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018External link of u recht heeft op loonkostenvoordeel en hoe u dit voordeel krijgt.

Verlaag uw loonkosten door het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)External link is een tegemoetkoming in de loonkosten. U krijgt het LIV voor een werknemer die op jaarbasis minstens 1.248 uur werkt en een uurloon heeft tussen 100% en 125% van het minimumloon. De Belastingdienst betaalt het LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch aan u uit.

Regelhulpen

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden.

Krijg loonkostensubsidie door de banenafspraak

Neemt u een werknemer aan die onder de Participatiewet valt? En die door een arbeidsbeperking minder produceert dan een medewerker zonder arbeidsbeperking? Vraag dan loonkostensubsidieExternal link aan bij de gemeente waar uw werknemer staat ingeschreven. U betaalt het loon volgens de cao of in ieder geval het wettelijk minimumloon. U krijgt van de gemeente maximaal 70% van het minimumloon en een deel van de werkgeverslasten vergoed.

Gebruik de 'Subsidiecalculator'

Wilt u weten hoeveel subsidie u voor nieuwe of net aangenomen werknemers ontvangt? Bereken het met de ‘Subsidiecalculator’External link.

Betaal geen loon tijdens een proefplaatsing

Iemand die in de bijstand zit of recht heeft op een uitkering van UWV, mag maximaal 6 maanden bij u werken zonder dienstverband. Tijdens deze proefplaatsing kan hij ervaring opdoen met behoud van uitkering. U betaalt dus geen loon in die periode. De uitkeringsinstantie moet toestemming verlenen voor een proefplaatsing. Vraag UWV of uw gemeente daarom naar de voorwaarden.

Vraag een vergoeding voor werkplekaanpassing aan

Moet u kosten maken om de werkplek van uw werknemer aan te passen vanwege een arbeidsbeperking? U kunt daarvoor een vergoeding aanvragen bij UWV of uw gemeente. Bijvoorbeeld voor een aangepast bureau.

Vraag looncompensatie aan voor een werknemer met een no-riskpolis

Een no-riskpolisExternal link is bedoeld voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte en voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak. Dit betekent dat u voor deze werknemers een Ziektewet-uitkeringExternal link van UWV kan krijgen als ze ziek worden. Hiermee wordt u gecompenseerd voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Vraag loondispensatie aan voor een werknemer met een Wajong-uitkering

U kunt bij UWV loondispensatie aanvragenExternal link voor een werknemer met een Wajong-uitkeringExternal link. Dit betekent dat u tijdelijk minder loon betaalt en dat UWV het loon aanvult. Deze loondispensatie duurt minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. Daarna kunt u opnieuw loondispensatie aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Belastingdienst
UWV