Eén antwoord van de overheid

Stappenplan kinderopvang starten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Waar krijgt u mee te maken als u een kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) wilt starten? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden.

Het stappenplan is een richtlijn. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen heef. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van de stamgroepenExternal link en beroepskracht-kindratioExternal link.

1. Bekijk het bestemmingsplan en kies uw bedrijfslocatie

De vestiging van uw kindercentrum moet passen in het bestemmingsplanExternal link van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning. Wilt u uw bedrijf aan huisExternal link beginnen? Houd dan rekening met de voorwaarden van uw gemeente en huisbaas of hypotheekverstrekker.

2. Vraag een omgevingsvergunning voor bouwen aan

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan heeft u meestal van uw gemeente een omgevingsvergunning voor bouwenExternal link nodig. Gaat u slopen? Dan is het mogelijk dat u een sloopmeldingExternal link moet doen. Als uw gebouw een monumentExternal link is, gelden andere regels voor verbouwen en slopen.

3. Houd rekening met brandveiligheidseisen

Als u kinderopvang biedt aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar heeft u van uw gemeente een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruikExternal link nodig. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding.

4. Houd rekening met milieuregels

Meestal is het niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen, maar kunt u volstaan met een melding van uw bedrijfExternal link bij de gemeente.

5. Vraag een verklaring omtrent het gedrag aan

De houder en eventuele (stichtings)bestuurders moeten over een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG) beschikken. U hebt een VOG nodig voor de registratie van uw kindercentrum in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

6. Stel een pedagogisch beleidsplan op

U stelt voor uw opvanglocatie een pedagogisch beleidsplanExternal link op. Het beleidsplan stuurt u mee bij uw aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

7. Voer een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit en stel een plan van aanpak op

Voordat u voor uw opvanglocatie een aanvraag tot registratie in het LRKP doet, moet u een risico-inventarisatieExternal link (RI&E) veiligheid en gezondheid uitvoeren. U kunt hierbij gebruik maken van de Risicomonitor Kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze riscioinventarisatie voert u vervolgens jaarlijks uit.

8. Registreer uw kindercentrum via de gemeente in het LRKP

Minimaal 10 weken voor de start van uw kindercentrum moet u bij de gemeente een aanvraag tot registratie doen in het Landelijk Register Kinderopvang en PeuterspeelzalenExternal link (LRKP). U stuurt onder meer het pedagogisch beleidsplan en de RI&E mee.

9. Voldoe aan de ruimte- en inrichtingseisen

U moet zorgen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen en rustenExternal link. Deze ruimtes moeten afgestemd zijn op de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen.

10. Neem gekwalificeerd personeel aan

Uw personeel moet aan een aantal beroepseisen voldoen. De beroepskwalificatiesExternal link verschillen per functie. Ook moeten uw medewerkers in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG).

11. Sluit u aan bij de Geschillencommissie

U moet zich aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en PeuterspeelzalenExternal link. U registreert zich hier voor al uw vestigingen. Hierover informeert u de ouders en oudercommissie.

12. Stel een HACCP-plan op of volg een hygiënecode

Als u eet- en drinkwaren bereidt, moet u over een HACCP-planExternal link beschikken. U kunt ook een goedgekeurde hygiënecode volgen, bijvoorbeeld die van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

13. Stel een handelingsprotocol kindermishandeling op

U moet een handelingsprotocol opstellen voor kindermishandelingExternal link. Hierin legt u vast hoe u en uw medewerkers moeten omgaan met een vermoeden van kindermishandeling.

14. Stel een reglement oudercommissie op

U moet per locatie een oudercommissieExternal link hebben. Het reglement voor de oudercommissie moet u vaststellen binnen 6 maanden nadat u bij de gemeente een aanvraag tot registratie in het LRKP heeft gedaan.

De verplichting voor een oudercommissie geldt niet als u zich aantoonbaar heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen én u in uw kindercentrum niet meer dan 50 kinderen opvangt.

15. Schrijf u in bij de KvK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een onderneming start of overneemt, moet u deze inschrijven in het HandelsregisterExternal link van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven