Eén antwoord van de overheid

Stappenplan gastouderbureau starten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Waar krijgt u mee te maken als u een gastouderbureau wilt starten? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren.

1. Bekijk het bestemmingsplan en kies uw locatie

De vestiging van uw gastouderbureau moet passen in het bestemmingsplanExternal link van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning. Wilt u uw bedrijf aan huisExternal link beginnen? Houd dan rekening met voorwaarden van uw gemeente en huisbaas of hypotheekverstrekker.

2. Vraag een verklaring omtrent het gedrag aan

De houder, eventuele (stichtings)bestuurders en bemiddelingsmedewerkers moeten over een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG) beschikken. U hebt een VOG nodig voor de registratie van uw gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

3. Stel een pedagogisch beleidsplan op

Uw gastouderbureau moet bij de aanvraag tot registratie in het LRKP beschikken over een pedagogisch beleidsplanExternal link. Hierin geeft u uw visie op de omgang met kinderen.

4. Registreer uw gastouderbureau, gastouders en opvanglocaties in het LRKP

Minimaal 10 weken voor de start van uw gastouderbureau moet u een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en PeuterspeelzalenExternal link (LRKP) doen. U doet deze aanvraag bij de gemeente. Daarnaast moet u ook de gastouders en de opvanglocaties laten registreren. Hiervoor dient u een aparte aanvraag in.

5. Voer een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit en stel een plan van aanpak op

Voor de registratie van de opvanglocaties moet u een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheidExternal link uitvoeren. U kunt hierbij gebruik maken van de digitale RI&E Gastouderopvang. Deze riscioinventarisatie voert u vervolgens jaarlijks uit.

6. Neem gekwalificeerd personeel aan

Uw gastoudersExternal link en bemiddelingsmedewerkersExternal link moeten aan een aantal kwalificatie-eisenExternal link voldoen. Ook moeten zij in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG).

7. Sluit u aan bij de Geschillencommissie

U moet zich aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en PeuterspeelzalenExternal link. U registreert zich hier voor al uw vestigingen. Hierover informeert u de ouders en oudercommissie.

8. Stel een handelingsprotocol kindermishandeling op

U moet een handelingsprotocol opstellen voor kindermishandelingExternal link. Hierin legt u vast hoe u en uw medewerkers moeten omgaan met een vermoeden van kindermishandeling.

9. Stel een reglement oudercommissie op

Uw gastouderbureau moet een oudercommissieExternal link hebben. Het reglement voor de oudercommissie moet u vaststellen binnen 6 maanden nadat u bij de gemeente een aanvraag tot registratie in het LRKP hebt gedaan.

De verplichting voor een oudercommissie geldt niet als u zich aantoonbaar heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen én bij uw gastouderbureau niet meer dan 50 gastouders zijn aangesloten.

10. Schrijf u in bij de KvK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een gastouderbureau start of overneemt, moet u het inschrijven in het HandelsregisterExternal link van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Antwoord voor bedrijven

14 088