Eén antwoord van de overheid

Werken met gevaarlijke stoffen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Gevaarlijke stoffen zijn schadelijk voor mens of milieu, bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of kankerverwekkend zijn. Kunnen uw werknemers tijdens het werk blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen? Dan moet u maatregelen nemenExternal link om die blootstelling zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Hierbij moet u de arbeidshygiënische strategieExternal link volgen.

Digitale hulpmiddelen

Met de StoffenmanagerExternal link ziet u welke maatregelen u kunt nemen binnen uw bedrijf. Er zijn verschillende branchespecifieke Stoffenmanagers beschikbaar. Inspectie SZW heeft een Zelfinspectie Gevaarlijke stoffenExternal link opgesteld. Hiermee kunt u zelf beoordelen of uw werknemers gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Verontreinigde grond en dieselmotoremissie

Met de toolbox Gezond uit de grondExternal link kunt u uw werknemers instrueren over mogelijke gevaren van werken met verontreinigde grond. DieselmotoremissieExternal link (DME) zijn uitlaatgassen van dieselmotoren, die bestaan uit gassen en roet. Het roet bevat kankerverwekkende stoffen. Om uw werknemers te beschermen moet u een bepaalde volgorde van maatregelenExternal link aanhouden.

Houtstof en kwartsstof

Bij zagen, schuren of schaven van hout komt houtstofExternal link vrij. Blootstelling aan houtstof kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook kan houtstof explosiegevaarExternal link opleveren. Bij het bewerken van kwartshoudend materiaal, zoals zagen van beton en frezen in bouwblokken, komt kwartsstofExternal link vrij. De blootstelling moet onder wettelijke grenswaarde blijven. Voor de risico-inventarisatie en -evaluatieExternal link (RI&E) moet u de blootstelling aan houtstof en kwartsstof beoordelen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven