Eén antwoord van de overheid

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (particulieren)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG) is ook bekend als bewijs van goed gedrag. Met een VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. De VOG is verplicht voor sommige functiesExternal link, zoals onderwijzer, gastouder, en taxichauffeur. In andere gevallen bepaalt u zelf of u uw werknemer om een VOG vraagt. Er is ook een VOG voor rechtspersonenExternal link (VOGrp).

Hoe vraagt u de VOG aan?

Uw medewerker vraagt een VOG aan bij de gemeente. U kunt de aanvraag ook digitaalExternal link doen. Bij een digitale VOG-aanvraag logt u als bedrijf in met eHerkenningExternal link. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1External link nodig. U zet de VOG-aanvraag klaar voor uw medewerker. Daarna logt uw medewerker in met DigiD, en rondt de aanvraag af.

Bent u zzp'er? Dan kunt u de VOG laten aanvragenExternal link door uw opdrachtgever.

Staat de aanvrager niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen? Dan kan hij de aanvraag indienenExternal link bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Dit is onderdeel van Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Wanneer wordt de VOG geweigerd?

Op basis van politiegegevens van de aanvrager of als de justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan.

VOG voor medewerkers in de kinderopvang

Houders, medewerkers en kantoorpersoneel in de kinderopvangExternal link moeten een VOG hebben. Ook personen van 18 jaar en ouder die wonen bij een gastouder (huisgenoten), moeten een VOG hebben. Stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en ouders die in uw kindercentrum werken, moeten elke 2 jaar een nieuwe VOG aanvragen. Gaat een stagiair of uitzendkracht van stage- of werkplek veranderen? Dan volstaat de bestaande VOG. Voor vrijwilligers geldt dit niet. Zij moeten een nieuwe VOG aanvragen.

VOG-aanvraagformulieren

Er zijn 2 VOG-aanvraagformulieren voor de kinderopvang:

U bewaart een afschrift van de VOG in uw (personeels)dossiers. Tijdens de GGD-inspectie moet u deze overleggen. Meer informatie vindt u in de Factsheet regels VOG in de kinderopvang en peuterspeelzalenExternal link.

Continue screening

Medewerkers in de kinderopvang worden voortdurend gescreend op strafbare feiten. Als er sprake is van een strafbaar feit, stelt de toezichthouder u op de hoogte. Uw medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Krijgt de medewerker deze niet, dan is dat reden voor ontslag. De continue screening geldt ook voor stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en ouders die in uw kindercentrum werken. In de Handleiding continue screening kinderopvangExternal link leest u hoe continue screening werkt in de dagelijkse praktijk en wat dit betekent voor betrokkenen.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Als u voor een procedure die onder de Dienstenwet valtExternal link een VOG moet aanvragen, kunt u dit ook digitaal doen met de berichtenboxExternal link. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven