Eén antwoord van de overheid

Verlofregelingen voor werknemers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Uw werknemers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. In cao's kunnen afwijkende regels staan. U kunt met uw werknemers ook individuele afspraken maken.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Is uw werkneemster zwanger? Dan heeft zij recht op 6 weken zwangerschapsverlofExternal link (voor de bevalling) en ten minste 10 weken bevallingsverlof (na de bevalling). Is uw werkneemster zwanger van een meerling? Dan heeft zij recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Wordt de baby na de bevalling of tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis opgenomen? Dan heeft uw werkneemster nog recht op 10 weken (extra) bevallingsverlof nadat de baby uit het ziekenhuis komt. Overlijdt de moeder bij de geboorte van het kind? Dan kan de partner van de moeder het bevallingsverlof van de moeder overnemen.

Zwangerschapsuitkering aanvragen

Bij UWV vraagt u voor het verlof van uw werkneemster een zwangerschapsuitkeringExternal link aan.

Zwangerschapsverlof voor zelfstandige

Bent u zelfstandige? Dan heeft u ook recht op verlof.

Kraamverlof en partnerverlof

Uw werknemer heeft recht op 2 werkdagen kraamverlofExternal link als zijn (of haar) partner net bevallen is. Tijdens dit 'vaderverlof' moet u 100% van het salaris doorbetalen. Daarnaast heeft uw werknemer recht op 3 werkdagen onbetaald verlof na de geboorte van het kind. Voor de bevalling en voor de aangifte kan uw werknemer ander kort verzuimverlof opnemen.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof

CalamiteitenverlofExternal link is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waarin een werknemer direct vrij moet nemen. Bijvoorbeeld voor het regelen van verzorging van een ziek familielid, of bij een sterfgeval in de familie. Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof moet u altijd toekennen. Het salaris moet u tijdens het calamiteitenverlof doorbetalen.

Ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen tot 8 jaar kunnen gebruik maken van onbetaald ouderschapsverlofExternal link. Uw werknemer kan direct na indiensttreding om opname van het ouderschapsverlof verzoeken. U kunt dit verlof niet weigeren.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlofExternal link is bedoeld om de nodige verzorging te geven aan ouders, thuiswonende zieke kinderen of partners. Voorwaarde is wel dat de werknemer de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen. Heeft een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van uw werknemer zorg nodig? Dan kan de werknemer een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Tijdens dat verlof hoeft u geen salaris door te betalen.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptieverlofExternal link. Het verlof geldt voor beide ouders.

Onbetaald verlof

Werknemers mogen in overleg met u voltijd of deeltijd onbetaald verlofExternal link opnemen. De arbeidsovereenkomst loopt tijdens het verlof door. Er bestaat geen wettelijk recht op onbetaald verlof. Het is mogelijk dat in de cao afspraken zijn gemaakt over onbetaald verlof.

Bijzonder of buitengewoon verlof

Bijzonder of buitengewoon verlofExternal link is verlof dat niet in de wet staat. U kunt het geregeld hebben in uw cao, uw bedrijfsregeling of in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Bijvoorbeeld voor ondertrouw, huwelijk (van een familielid), verhuizing, overlijden (van een familielid), een dienst- of huwelijksjubileum, sollicitatie of doktersbezoek.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven