Eén antwoord van de overheid

Stamgroep of basisgroep

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Kinderopvang vindt plaats in stamgroepen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) en basisgroepen (buitenschoolse opvang). De grootte van een groep is afhankelijk van de leeftijdsopbouw.

Stamgroep

Stamgroepen zijn vaste groepen met een eigen groepsruimte. Een kind maakt in de week gebruik van hooguit 2 verschillende groepsruimten. Bij activiteiten kunnen kinderen de stamgroep verlaten. De maximale omvang van de stamgroep wordt dan tijdelijk losgelaten. In de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 staat de grootte van de stamgroep.

Basisgroep

Basisgroepen op een buitenschoolse opvang (bso) zijn niet gekoppeld aan een eigen groepsruimte. Kinderen maken gebruik van verschillende ruimtes.

Basiskwaliteit kinderopvang

Regels voor de basiskwaliteit van kinderopvang staan in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven