Eén antwoord van de overheid

Participatiewet en banenafspraak

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Met de Participatiewet is er 1 regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. Het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een banenafspraak gemaakt. Hebt u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan moet u een percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen. Dat heet het quotum arbeidsbeperkten.

Ondersteuning door werkbedrijven

Gaat u als werkgever mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen? Dan kunt u ondersteuning krijgen van regionale Werkbedrijven en werkgeversservicepunten. Hierin werken gemeenten samen met UWV, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen. UWV en gemeenten bieden voorzieningen zoals jobcoaches en de mobiliteitsbonus.

De Werkbedrijven zorgen voor plaatsing van mensen bij uw bedrijf en begeleiding op de werkplek. Ook bepalen zij samen met u de loonwaarde van de werknemer. Het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon krijgt u terug. Dit gebeurt via een loonkostensubsidie.

Kandidaten vinden

Bent u op zoek naar werknemers die onder de banenafspraak vallen? Of wilt u kenmerken weten zoals opleidingsniveau, reisafstand of het aantal uur dat een kandidaat wil werken? Gebruik dan de kandidatenverkenner banenafspraak van UWV.

Werken vanuit bijstand

Ook bijstand valt onder de Participatiewet. Bent u zelfstandige geweest, maar nu in de bijstand? Als u weer in deeltijd betaald werk gaat verrichten wordt een deel van uw inkomsten niet verrekend met uw bijstandsuitkering. Dit geldt voor 6 maanden, te verdelen over een langere periode.

Bent u nog zelfstandige, maar heeft u financiële ondersteuning nodig? U kunt bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven