Eén antwoord van de overheid

Oudercommissie

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal moet u een oudercommissieExternal link instellen. Hebt u een kindercentrum of peuterspeelzaal? Deze moeten per locatie een oudercommissie hebben. De oudercommissie brengt advies uit over de kwaliteit van de kinderopvang. Van een advies van de oudercommissie kunt u afwijken als dit in het belang is van de kinderopvang. U moet de redenen hiervoor schriftelijk aan de oudercommissie sturen.

Rechten oudercommissie

Minstens 1 keer per jaar bespreekt u het pedagogisch beleid van uw kinderopvang met de oudercommissie. Daarnaast verstrekt u informatie over de kwaliteit en de financiële situatie van uw kinderopvangorganisatie. Ouders kunnen u aanspreken op eventuele misstanden binnen uw kinderopvangorganisatie. Zij kunnen een klacht indienen bij de Geschillencommissie KinderopvangExternal link.

Reglement oudercommissie

Hebt u bij de gemeente uw aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en PeuterspeelzalenExternal link (LRKP) gedaan? Dan moet u het reglement voor de oudercommissie binnen 6 maanden vaststellen. U stelt het reglement zelf op. U kunt gebruik maken van een modelreglement van De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) en Brancheorganisatie Kinderopvang. In ieder geval neemt u op in het reglement:

  • het aantal leden van de oudercommissie;
  • de manier waarop de leden worden gekozen;
  • de zittingsduur van de leden.

Wilt u uw reglement wijzigen? Dan hebt u toestemming nodig van de oudercommissie.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven