Eén antwoord van de overheid

Omgevingsvergunning of melding milieubeheer

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Het ActiviteitenbesluitExternal link bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen. Is uw bedrijf een type A-, B- of C-inrichting?

Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen. U hoeft voor deze milieuactiviteiten ook geen omgevingsvergunning aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kantoren, banken, zorginstellingen, huisartspraktijken en peuterspeelzalen.

Type B: Melding milieubeheer

Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U valt onder de regels van het Activiteitenbesluit, en u moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Dit geldt voor een aantal activiteitenExternal link zoals afvalwaterbeheer, agrarische activiteiten, materiaalbewerking, transport, opslag en overslag.

Meldings- en omgevingsvergunningplichtig

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor andere activiteiten (bijvoorbeeld bouwen) omdat daarvoor een vergunningplicht bestaat? En moet u daarnaast een melding milieubeheer doen? Dan moet u deze melding tegelijk met de aanvraag voor de omgevingsvergunning doen.

Type C: Omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu op grote schaal. U heeft een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u via Omgevingsloket onlineExternal link aan bij de gemeente of provincie. Valt uw bedrijf onder de Richtlijn Industriële Emissies (de opvolger van de IPPC-richtlijn)? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Wijzigingsvergunning

Verandert u iets in uw bedrijf of bedrijfsvoering? En komt deze verandering niet meer overeen met uw omgevingsvergunning? Dan moet u een wijzigingsvergunning aanvragen. Leidt de verandering niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu op grond van de geldende vergunning? Dan geldt in de meeste gevallen een reguliere voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van 8 weken.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)External link kunt u bepalen welke milieuregels voor uw bedrijf van belang zijn. De melding milieubeheer kunt u via de AIM doen.

Geuremissie industrie

Bij een melding milieubeheer of aanvraag omgevingsvergunning weegt de gemeente of provincie de mate van geurhinder van uw bedrijf mee. Bij het bestrijden van geurhinder moet u de beste beschikbare technieken (BBT) toepassen. Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt u een Handleiding geur voor de industrieExternal link.

Agrarische sector en glastuinbouw

Gaat u een glastuinbouwbedrijf oprichten? Of gaat u uitbreiden of veranderen, zoals een andere teelt of verhuur van land? Of wilt u een lozing vanuit uw bedrijf veranderen? Dan moet u dat melden bij het waterschap met de AIM. Op de website van Kenniscentrum InfoMil ziet u welke voorschriften uit het ActiviteitenbesluitExternal link gelden voor uw agrarische sector en uw agrarische activiteiten.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de melding milieubeheer digitaal doen bij de gemeente of provincie. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de omgevingsvergunning voor milieu en de wijzigingsvergunning milieu ook digitaal aanvragen met de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven