Eén antwoord van de overheid

Normen voor ammoniakuitstoot en geuremissie van veehouderijen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Uw veehouderij mag niet meer dan een bepaalde hoeveelheid ammoniak uitstoten. Door uw stallen op afstand van bomen of planten te bouwen, voorkomt u directe ammoniakschadeExternal link.

Aan welke norm moeten uw stallen voldoen?

Elk stalsysteemExternal link heeft een norm voor de uitstoot van ammoniak en fijnstof. In het Besluit emissiearme huisvestingExternal link staat hoeveel ammoniak en fijnstof een bepaald diersoort mag uitstoten. Uw verblijven voor melkkoeien, kalveren, varkens, kippen, kalkoenen en eenden moeten voldoen aan of beter zijn dan de maximale emissiewaarden. Dit geldt ook voor grotere uitbreidingen van bestaande stallen (meer dan 50 procent).

Daarnaast kunnen er normen zijn voor de totale ammoniakuitstoot per bedrijf. Deze staan in uw omgevingsvergunning of in het Activiteitenbesluit. Als u een natuurbeschermingswetvergunningExternal link hebt, kunnen de normen ook hierin staan.

Hebt u een stalsysteem dat niet in de lijst staat? Dan moet u een verzoek tot opname indienenExternal link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt ook een bijzondere emissiefactor voor dat systeem aanvragen. Stallen op middelgrote veehouderijbedrijven moeten sinds 2010 uitstootarm zijn. Wilt u uw bedrijf stoppen door de strenge uitstootnormen en eisen aan stallen? Dan kunt u gebruikmaken van de StoppersregelingExternal link.

Geuremissie

Uw veehouderij moet voldoen aan regels over de uitstoot van geurExternal link (geuremissie). De regels hangen af van onder andere:

  • de plaats van uw bedrijf;
  • de soorten en aantallen dieren die u houdt;
  • het type stallen;
  • de aanwezigheid van een mestbassinExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven