Eén antwoord van de overheid

Bezwaar en beroep tegen beslissing overheid

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Is bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag afgewezen, of krijgt iemand anders een vergunning die uw belang schaadt? Dan kunt u meestal bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep bij de rechtbank (bestuursrechter). Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt in hoger beroep gaan.

Buiten beslistermijn

Is de beslistermijn verstreken? Dan kunt u de overheidsinstantie schriftelijk laten weten dat zij een beslissing had moeten nemen. Dit wordt een ingebrekestelling genoemd. De overheidsinstantie heeft dan weer 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Doet zij dit niet, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Voor het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure hoeft u geen advocaat in de arm te nemen.

Waar dient u uw bezwaarschrift in?

U moet het bezwaarschrift indienen bij de overheidsinstantie die het besluit heeft genomen. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat u het besluit hebt ontvangen of na de publicatie ervan. De overheid moet een beslissing nemen binnen 6 weken na het verstrijken van de indieningstermijn van het bezwaarschrift. Als een adviescommissie wordt ingesteld, is de beslistermijn 12 weken. Beide termijnen kunnen worden verlengd met 6 weken.

Dwangsom bij te laat beslissen

Als de overheid niet op tijd beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift, hebt u recht op een dwangsom. Maak hiervoor gebruik van het Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (pdf). De Belastingdienst heeft een eigen Formulier Dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Waar kunt u beroep instellen?

Meestal stelt u het beroep in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het gebied waar u woont. Soms is het een andere instantie. In de beslissing op uw bezwaar kunt u lezen bij welke rechterlijke instantie u beroep moet instellen. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat de beslissing op het bezwaar aan u bekend is gemaakt. Bij het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. De rechter doet schriftelijk uitspraak.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven