Eén antwoord van de overheid

Betalingstermijnen, incassokosten en wettelijke rente

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Sluit u een overeenkomst met een bedrijf, overheid of consument? Dan geldt vaak een betalingstermijn. Deze termijn mag niet onredelijk zijn. Er is geen wettelijke minimum betalingstermijn. De betalingstermijn staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Wettelijke betalingstermijn bij overeenkomst

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegdExternal link.

Business-to-business (B2B)

  • Grote ondernemingen kunnen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener.
  • Overeenkomsten met betalingstermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betalingstermijn wordt van rechtswege omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen.
  • Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
  • Mkb-bedrijven zijn bedrijven waarvan de waarde van de activa niet meer is dan €20.000.000 en de netto-jaaromzet minder is dan € 40.000.000. En waar niet meer dan 250 werknemers werken.

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk. De Rijksoverheid gebruikt als inkoop- en leveringsvoorwaardenExternal link de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2016), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2016) en de Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2016).

Wat kunt u doen als uw klant niet betaalt?

Als uw klant uw factuur niet of te laat betaalt, mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Incassokosten

IncassokostenExternal link zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, als uw schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt. De vergoeding is een percentage van de rekeningExternal link. Is uw schuldenaar een bedrijf (B2B)? Dan kunt u in een overeenkomst hiervan afwijken. Heeft u geen overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling.

Wettelijke rente

Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke renteExternal link voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. U moet dan wel eerst aankondigen dat u wettelijke rente berekent. Dat kan bijvoorbeeld in uw betalingsherinnering. U kunt ook op uw factuur vermelden dat u rente in rekening brengt zodra de factuur is vervallen. En vervolgens het rentebedrag opnemen in uw aanmaningen.

Eigendomsvoorbehoud of eigendomsrecht

Verkoopt u goederen, dan kunt u een eigendomsvoorbehoud opnemen in de koopovereenkomst of algemene voorwaarden. De goederen blijven dan uw eigendom totdat de koper heeft betaald. Hiermee kunt u bijvoorbeeld goederen terugvorderen bij een faillissement. Er zijn situaties waarin u geen eigendomsrecht kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld als de koper uw goederen heeft verwerkt in een ander product, ze heeft vermengd met een andere partij of ze heeft doorverkocht.

Moet u een aanmaning naar uw klant sturen?

Alleen als uw klant een consument is, moet u een aanmaning sturen. Is uw klant een bedrijf, dan bent u dit niet verplicht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven