Eén antwoord van de overheid

Bestemmingsplan

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wilt u weten of u uw bedrijf op een bepaalde plaats mag vestigen? In een bestemmingsplanExternal link beschrijft de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen. In een structuurvisie geven Rijk, gemeenten en provincies een beschrijving van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Structuurvisies en (ontwerp)bestemmingsplannen kunt u inzien bij de gemeente of provincie en via Ruimtelijkeplannen.nlExternal link en WatMagWaar.nlExternal link.

Heeft u inspraak bij een bestemmingsplan?

Als uw gemeente een bestemmingsplan wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor (de toekomst van) uw bedrijf. Voordat de gemeente het bestemmingsplan vaststelt, is er een inspraakprocedureExternal link. U heeft 6 weken om het ontwerpplan te bekijken en uw mening te geven. De gemeente bekijkt vervolgens de reacties en maakt een definitief bestemmingsplan. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Lijdt u schade door een bestemmingsplan?

Geeft de gemeente een andere bestemming aan uw pand? Dan kunt u hierdoor planschadeExternal link lijden. Uw gebouw kan minder waard worden. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) schadevergoeding. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Bedrijfsverplaatsing en onteigening

Is uw bedrijf in of vlakbij de bebouwde kom gevestigd? Dan kan de gemeente u vragen of u uw bedrijf wilt verplaatsen. Soms heeft de overheid grond nodig, en moet uw bedrijf een andere locatie krijgen. U wordt dan onteigendExternal link. U krijgt hiervoor een schadevergoeding. Voor onteigening moet altijd eerst het bestemmingsplan veranderd worden.

Verkoop van grond bij voorkeursrecht

Soms heeft de overheid uw grond nodig, bijvoorbeeld om er een weg aan te leggen. De overheid (gemeente, provincie of Rijk) kan dan een voorkeursrecht op uw grond vestigen. Als dat het geval is, krijgt u dat te horen. Gaat u uw grond verkopen, en geldt er voorkeursrecht? Dan moet u deze eerst aan de betrokken overheid aanbieden.

Bouwen, verbouwen of uitbreiden

Wilt u gaan bouwen, verbouwen of uitbreiden? En passen uw plannen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunningExternal link krijgen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U kunt de gemeente ook vragen het bestemmingsplan te wijzigen. Hebt u de omgevingsvergunning aangevraagd? Dan vraagt uw gemeente daarna een watertoetsExternal link voor u aan bij de waterbeheerder. De waterbeheerder toetst of de aanvraag genoeg rekening houdt met wateraspecten.

Exploitatieplan en plankosten

Per 1 april 2017 ligt vast hoeveel gemeenten bij een bouwproject of verbouwing maximaal mogen rekenen voor de aanleg van openbare voorzieningen. Als ontwikkelaar en bouwer kunt u de plankosten inschatten met het Rekenmodel regeling plankosten exploitatiekosten 2017External link.

Digitale basiskaart

Er is 1 uniforme digitale basiskaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige TopografieExternal link (BGT). Op de basiskaart staan de actuele topografische gegevens van bijvoorbeeld gebouwen, (landbouw)terreinen, wegen, water en spoorlijnen. U hoeft hiervoor de gegevens maar 1 keer aan te leveren.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven