Van de overheid. Voor ondernemers.

Juridische zaken bij export

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Juridische zaken rond export zijn belangrijk. Als u internationaal zaken doet, gaan er vaak grote bedragen om.

Afspraken vastleggen

Met een contract legt u de afspraken met uw klant vast. Het is niet wettelijk verplicht om een contract op te stellen, maar het is wel handig. Een degelijke overeenkomst geeft duidelijkheid en helpt om conflicten te voorkomen. Bijvoorbeeld als uw klant klachten heeft over de levertijd van uw product.

Inhoud van een internationaal contract

Neem in een internationaal contract op welk recht er geldt: het Nederlandse recht of het recht van het land waarnaar u exporteert. Uw keuze bepaalt ook welke rechter bevoegd is om te oordelen bij een geschil. Per land zijn er namelijk grote verschillen. Bent u de eisende partij, dan is in beginsel de Nederlandse rechter bevoegd. Dat geldt niet als de gedaagde in een land woont dat een bevoegdheidsverdrag met Nederland heeft afgesloten. In dat geval kan hij alleen voor zijn eigen rechter gedaagd worden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn leverings- en betalingsvoorwaarden die standaard op een offerte en overeenkomst van toepassing zijn. Bekijk goed of uw algemene voorwaarden geschikt zijn voor de verkoop van uw product of dienst naar het exportland. Stuur uw algemene voorwaarden mee met uw offerte en verwijs er in het contract naar. Zorg voor een goede vertaling van uw algemene voorwaarden.

Tips

  • De International Chamber of Commerce (ICC) heeft internationale modelcontracten op de site staan. Tegen betaling kunt u gebruikmaken van deze contracten.
  • Veel brancheorganisaties bieden algemene voorwaarden in meerdere talen en geven advies bij het opstellen van contracten.
  • Laat uw contracten en algemene voorwaarden altijd door een jurist controleren.

Handelsbelemmeringen

Uw geschillen kunnen ook ontstaan door handelsbelemmeringen van een land. Klachten hierover kunt u melden bij het Europees klachtenloket interne markt.

Eigendomsrechten

Als u een nieuw of uniek product op een buitenlandse markt introduceert, dan wilt u niet dat anderen dit klakkeloos namaken. U kunt voorzorgsmaatregelen nemen door uw merk te deponeren en - als het om een eigen uitvinding gaat - octrooi aan te vragen voor uw product.

Producteisen en aansprakelijkheid

Als u een gebrekkig product op de markt brengt, bent u aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Kijk dus goed naar de producteisen in een land. Ook als het gebrek niet uw schuld is en zelfs als u beschikt over keuringscertificaten. Als u aansprakelijk wordt gesteld kunt u te maken krijgen met financiële claims, vooral in de Verenigde Staten.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222