Eén antwoord van de overheid

Uw product exporteren met een intellectueel eigendom

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U gaat een buitenlandse markt op met een nieuw product waar bescherming op rust. Bijvoorbeeld met een octrooi, merk of auteursrecht. Houd er dan rekening mee dat de rechten voor het intellectueel eigendom (IE-rechten) per land kunnen verschillen. Bovendien is er niet altijd sprake van vrij verkeer van beschermde producten binnen Europa.

Onderzoek uitbreiding van uw IE-rechten

Check in een vroeg stadium welke mogelijkheden er zijn om uw IE-rechten uit te breiden in het buitenland bij export. Er zijn bijvoorbeeld voor octrooienExternal link en merkenExternal link internationale procedures, maar voor auteursrechtExternal link gelden weer andere regels. Onderzoek van tevoren of het zinvol is om uw productinnovatie te beschermen in die landen. Denk ook aan de producteisen en wetgevingExternal link.

Raadpleeg de nationale IE-registers

Zorg dat u geen inbreuk maakt op de IE-rechten van anderen. Een technisch onderdeel van een product kan bijvoorbeeld beschermd zijn met een octrooi, en een merknaam met merkenrecht. Deze IE-rechten verschillen vaak per land. Raadpleeg daarom altijd eerst de nationale IE-registers voordat u internationaal aan de slag gaat. Voor octrooien kijkt u in de internationale octrooidatabank EspacenetExternal link of in de nationale octrooiregistersExternal link. Voor merken raadpleegt u de database van TMviewExternal link.

Bepaal hoe u exporteert

Er zijn 2 manieren om uw innovatie te exporteren. U kunt zelf uw product met een IE-recht exporterenExternal link. Of u kunt uw intellectueel eigendom in licentie gevenExternal link aan een buitenlandse partij. Met deze licentie geeft u toestemming om uw uitvinding te maken en/of te verkopen op de lokale markt. U blijft als licentiegever het zeggenschap houden, tenzij u uw intellectueel eigendom verkoopt. Zo verdient u geld aan buitenlandse markten die u zelf niet kunt of wilt betreden. Maak wel goede afspraken over bijvoorbeeld de vergoeding en leg dit vast in een licentieovereenkomstExternal link.

Let op Europese uitputting

Zonder uw toestemming mag uw product niet worden verhandeld of geproduceerd in het land waar u een intellectueel eigendomsrecht heeft. Maar is het product eenmaal met uw toestemming ergens op de Europese markt gebracht, dan mag het daarna binnen Europa vrij worden doorverkocht. Ook naar landen waar u IE-rechten heeft. Dit heet Europese uitputting en geldt voor alle IE-rechten. Denk dus aan de eventuele risico’s van bijvoorbeeld prijsverschillen tussen de exportlandenExternal link. Maak ook hierover duidelijke afspraken met uw licentienemer.

Check de internationale kosten

Uitbreiding van uw IE-rechten kost geld. 'Zowel de nationale als de internationale bureaus rekenen kosten voor de registraties en jaarkosten. Gebruik voor een inschatting van deze kosten de IE-kostencalculatorExternal link. Daarnaast zijn er extra kosten voor bijvoorbeeld vertalingen en gemachtigden.

Bescherm uw IE voor heel Europa

Europese octrooien vraagt u aan bij het Europees octrooibureauExternal link . Als het octrooi is verleend, valt het uiteen in nationale rechten. Dat betekent dat u het octrooi moet laten registreren in het land waar het rechtsgeldig moet zijn. U moet dus ook per land jaarlijks de kosten betalen voor het in stand houden van uw recht. Merkenrechten en modelrechten kunt u daarentegen wel in een keer voor de hele Europese Unie registrerenExternal link.

Vind een licentienemer voor uw octrooi

Wilt u een licentienemer vinden voor uw octrooi? Dat kan door uw octrooi op te laten nemen in de Databank OctrooilicentiesExternal link. Dit is een digitale marktplaats om octrooien actief onder de aandacht brengen bij potentiële licentienemers. Bekijk nog meer mogelijkheden om licentiepartijen te vindenExternal link.

Schakel een deskundige in

Komt u er niet helemaal uit? De octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland geven u graag ondersteuning op maatExternal link . Bijvoorbeeld met hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie, workshopsExternal link, gastcolleges, gesprekken, e-learning modules en octrooionderwijs.

Vraag financiële ondersteuning aan

Als u bezig bent met het ontwikkelen van een productinnovatie met internationale ambities, biedt de overheid u diverse subsidies en financiële regelingenExternal link . Deze financiële steun is onder andere bedoeld voor internationale samenwerking en netwerken. Andere ondernemers hebben hier al gebruik van gemaakt.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland