Eén antwoord van de overheid

Procedurele fase

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

In deze fase maakt u concrete afspraken met uw gemeente. Welke vergunningen zijn voor u verplicht? Moet het bestemmingsplan worden aangepast? En kunt u ontheffing krijgen voor bepaalde vergunningen?

Procedureel overleg

Tijdens dit overleg met de gemeente wordt de te volgen planologische procedure vastgelegd. Ontving u in het vorige overleg een globaal overzicht van de vergunningen die nodig zijn, nu ontvangt u een definitieve lijst van benodigde vergunningen.

U start verschillende officiële procedures:

  • Aanvragen benodigde vergunningen.
  • (eventueel) Wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan.
  • (eventueel) Aanpassen van beleidsplannen.

Opstellen aanvraag planologische medewerking en ruimtelijke onderbouwing

Met de gemeente komt u eerst een wijzigingsprocedure overeen. Als dit nodig is, kan daarna de aanpassing van het bestemmingsplan worden opgestart. Voor een aanpassing van het bestemmingsplan is een ruimtelijke onderbouwing nodig.

Ruimtelijke onderbouwing

U bent de initiatiefnemer. Daarom geeft u een stedenbouwkundig adviesbureau de opdracht voor het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing. Eventueel doet u dit in overleg met de gemeente. Daarna zorgt u voor het opstellen van de aanvraag voor de planologische medewerking van de gemeente. Hiervoor heeft u de onderzoeken nodig die u heeft laten uitvoeren in de planuitwerkingsfase. Bijvoorbeeld: op het gebied van milieu.

Bestemmingsplan opstellen

Moet er voor uw plan een bestemmingsplan worden opgesteld? Hiervoor is een zwaardere procedure nodig. De gemeente zal hiervoor een professionele partij inschakelen.

Opstellen aanvraag ontheffingen en vergunningen

U moet ook zorgen voor de juiste vergunningsaanvragen en ontheffingsaanvragen. De meldingsformulieren of aanvraagformulieren hiervoor kunt u digitaal opvragen en invullen. Dat kan via de website van uw gemeente, de provincie of het waterschap. U vindt daar ook de criteria voor de vergunningen en ontheffingen. Uw vergunningsaanvraag kan synchroon lopen met de aanvraag voor de planologische procedure.

Controleoverleg

Heeft u alle aanvragen ingediend? Dan kan een controleoverleg plaatsvinden met de gemeente. Tijdens dit overleg bespreekt u de juistheid en volledigheid van uw aanvragen. Als dat nodig is, kunt u uw aanvragen meteen corrigeren of aanvullen. Dit wordt allemaal vastgelegd. Op deze manier verliest u geen tijd met het schriftelijk aanvullen of corrigeren van aanvragen. U zorgt ervoor dat uw gesprekspartner voor het gesprek beschikt over de aanvraag voor planologische medewerking, de ruimtelijke onderbouwing en de vergunningsaanvragen en ontheffingsaanvragen.

Indienen en publicatie

Zijn de aanvragen juist en volledig? Dan dient u ze formeel in bij de gemeente, de provincie of het waterschap. Het bestuur kan dan een beslissing nemen. Na het medewerkingsbesluit volgt een publicatie van de aanvragen. Dat gebeurt digitaal en in een huis-aan-huis blad binnen de gemeente waarvoor uw plannen gelden. Iedereen in de directe omgeving kan zo kennis nemen van de plannen en heeft hierdoor de mogelijkheid bezwaar te maken.

Besluit en inspraak

De aanvragen voor een vergunning of planologische medewerking worden eerst ter inzage gelegd voor inspraak. Daarna wordt een besluit genomen. Er gelden maximale termijnen voor verschillende procedures.

Goedkeuring of ontheffing

Is er een goedkeuringsbesluit genomen of ontheffing verleend? En lopen er geen juridische procedures? Dan kunt u starten met uw plannen. Lopen er nog juridische procedures, dan kunt u beter wachten. Uw plan kan namelijk alsnog worden afgewezen.

Communicatie

In deze fase loopt de communicatie vooral volgens de officiële weg. De communicatie met de partijen is geregeld via inspraak en ter inzagelegging.

Eindresultaat procedurele fase

Producten: inrichtingsplan, vergunningsaanvraag, ontheffingsaanvraag, aanvraag planologische medewerking, vergunningen, ontheffingen, ruimtelijke onderbouwing en planologische documenten.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel