Eén antwoord van de overheid

Planuitwerkingsfase

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

In deze fase maakt u een Programma van Eisen. U werkt ook aan een vlekkenplan. Dat is de basis voor uw inrichtingsplan. U kunt de stappen in deze fase samenvoegen met die van fase 1 waarin u uw idee uitwerkt, afhankelijk van wat uw plannen zijn. Ook speelt uw kennis van ruimtelijke ordening een rol.

Programma van Eisen

U maakt een Programma van Eisen (PvE). In het PvE verzamelt en verwerkt u informatie uit de initiatieffase. Eventuele wensen en eisen van de gemeente neemt u er ook in op. Het is belangrijk dat u toetst of uw plan past binnen het bestemmingsplan en andere beleidsplannen.

U vult het PvE aan met een vlekkenplan. Dat is een globale indeling van uw bedrijfspand of bedrijfsperceel en de bedrijfsomgeving. U zorgt ervoor dat de gemeente voor het inhoudelijk overleg beschikt over uw PvE en het vlekkenplan.

Inhoudelijk overleg

Voorafgaand aan dit overleg zoekt de gemeente uit of er bestuurlijk draagvlak is voor uw plan. Past uw plan in het principebesluit? Is uw plan planologisch haalbaar? De uitkomsten van dat onderzoek bespreekt u tijdens het inhoudelijk overleg. Ook hoort u welke informatie de gemeente nog van u nodig heeft. Denk aan onderbouwingen en uitkomsten van onderzoeken.

Van de gemeente ontvangt u een eventuele aanvulling op uw PvE en een globaal overzicht van de vergunningen die hiervoor nodig zijn. Dit is nog geen definitieve lijst van de benodigde vergunningen, deze ontvangt u in de volgende fase. De afspraken worden vastgelegd.

Let op: er wordt in dit overleg nog geen definitief besluit genomen.

Uitvoeren onderzoeken

Tijdens het inhoudelijk overleg spreekt u met de gemeente af welke onderzoeken u moet uitvoeren. Leidraad hiervoor is uw PvE.

Planvorming en uitwerking

Het vlekkenplan werkt u verder uit tot een inrichtingsplan. U gebruikt hiervoor uw onderzoeksresultaten en de inschatting van de vergunningen die u nodig heeft. Een overlap tussen planvorming en het uitvoeren van onderzoeken komt vaak voor.

Communicatie

In deze fase richt uw communicatie zich vooral op overheid, omwonenden en bestuurders. Dit zijn de partijen die invloed hebben op de goedkeuring van uw plan.

Eindresultaat planuitwerkingsfase

Producten: Programma van Eisen (PvE), vlekkenplan, onderzoeken, inrichtingsplan.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel