Eén antwoord van de overheid

Starten als minderjarige

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Wilt u een eigen bedrijf starten, maar bent u nog geen 18 jaar? Dan bent u minderjarig. Dat heeft gevolgen voor het starten én het voeren van een bedrijf. Tenzij u als minderjarige gehuwd bent of bent geweest. Hetzelfde geldt voor geregistreerd partnerschap.

Toestemming voor uw handelingen

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat minderjarigen alleen rechtshandelingen mogen verrichten als er toestemming is van hun wettelijke vertegenwoordigers. Een handeling van een minderjarige is dus pas rechtsgeldig als hier toestemming voor is. We noemen een minderjarige daarom ook wel handelingsonbekwaam.

In het dagelijks leven zijn er veel situaties denkbaar waarbij men ervan uit gaat dat een minderjarige toestemming heeft voor een handeling die hoort bij de leeftijd, zoals het kopen van een ijsje of een brood. Bij het afsluiten van een (mobiel) abonnement of geld lenen bij een bank is dat een ander verhaal. De wetgever wil minderjarigen beschermen tegen ondoordacht handelen. Daarom kunnen deze handelingen achteraf terug worden gedraaid door de ouders of verzorgers.

Bevoegdheden met handlichting

Het is als minderjarige dus lastig een bedrijf te starten en te runnen. Want wie wil er nu zaken met u doen als achteraf een overeenkomst ongedaan kan worden gemaakt? En hoe vervelend is het voor elke handeling toestemming te vragen? De wetgever heeft hier wat op bedacht, namelijk handlichting.

Handlichting is het toekennen van bevoegdheden van een meerderjarige aan een minderjarige. Handelingen die onder de handlichting vallen worden daarmee onaantastbaar. En dat komt ten goede aan het zakendoen. Om te starten als minderjarige is handlichting niet verplicht, maar het geeft wel voordelen en zekerheden. U kunt er ook voor kiezen beperkende bepalingen op te nemen in de handlichting, zoals een maximumbedrag waarmee de minderjarige zelfstandig mag handelen.

Hoe vraagt u handlichting aan?

Als u 16 of 17 jaar bent kunt u met toestemming van uw ouders of verzorgers een verzoek indienen bij de Rechtbank in uw regio. Op www.rechtspraak.nl leest u hoe u een verzoekschrift indient. In het verzoekschrift geeft u aan wie de verzoeker is, sluit een afschrift van de geboorteakte bij, geeft de reden van het verzoek weer, om welke bevoegdheden het gaat en u laat uw ouders of verzorgers mee tekenen als blijk van goedkeuring. Dit geldt ook voor handlichting. Bent u jonger dan 16 jaar en heeft u een onderneming? Dan is aanvragen van handlichting niet mogelijk.

Handlichting is een beschikking, verleend door een rechter, en moet gepubliceerd en bekendgemaakt worden in een tweetal (regionale)dagbladen én in de Staatscourant. De kosten voor deze publicaties en de griffiekosten komen voor rekening van de verzoeker.

Bent u jonger dan 16 jaar en heeft u een onderneming? Dan is het aanvragen van handlichting niet mogelijk.

Aansprakelijkheid

Wanneer u als minderjarige zonder handlichting een handeling verricht die gebruikelijk is voor uw leeftijd, kan deze achteraf niet teruggedraaid worden. Uw ouders of verzorgers kunnen dan aansprakelijk worden gesteld. Gaat het om een handeling die niet bij uw leeftijd past, dan dienen uw ouders of verzorgers actie te ondernemen. Dit doen zij door een brief te sturen aan de wederpartij om de handeling te vernietigen. Dit moeten wel binnen drie jaar nadat zij op de hoogte zijn gesteld van de handeling en/of binnen drie jaar nadat de onbekwaamheid is geëindigd. Anders is de mogelijkheid tot vernietiging verjaard. Als handlichting is verleend bent u zelf aansprakelijk voor de gevolgen van de handeling.

Hoe schrijft u zich in bij de KvK?

Om uw bedrijf in te schrijven bij de KvK, heeft u uw handlichting nodig. Wilt u uw bedrijf inschrijven bij de KvK? Neem dan een bewijs van de handlichting mee. Als u deze niet heeft of krijgt, dient u een ouder of verzorger mee te laten tekenen tijdens uw inschrijving.

Kinderbijslag en belasting

Als minderjarige geeft u de winst uit uw bedrijf zelf op aan de Belastingdienst aan de hand van uw belastingaangifte. Tot uw 18e krijgen uw ouders of verzorgers kinderbijslag. Als u inkomsten uit uw bedrijf ontvangt, kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Bekijk de inkomensgrenzen van de Sociale Verzekeringsbank.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585