Eén antwoord van de overheid

Transitievergoeding bij ontslag

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontslaat u een werknemer die al 2 jaar bij u in dienst is? Of verlengt u het contract niet? Dan moet u een transitievergoeding betalen aan die werknemer. Het maakt niet uit of uw werknemer een vast of tijdelijk contact had.

De transitievergoeding is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en geldt sinds 1 juli 2015, ook voor arbeidscontracten die al op 1 juli 2015 bestonden.

Gebruik de rekentool

Bereken de transitievergoeding snel en eenvoudig met de speciale rekentoolExternal link.

Wanneer geldt de transitievergoeding?

 • Als u een werknemer ontslaatExternal link die 2 jaar of langer bij u in dienst is. Dit geldt ook voor werknemers die een duale opleiding (BBL) volgen.
 • Als u het contract niet verlengt van een werknemer die 2 jaar of langer bij u in dienst is.
 • Als een werknemer ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door u.

Wanneer geldt de transitievergoeding niet?

 • Als uw werknemer korter dan 2 jaar bij u in dienst is. Maar komt het ontslag door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u? Dan heeft uw werknemer om die reden misschien wel recht op een andere vergoeding.
 • Als het ontslag komt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werknemer.
 • Als uw werknemer gemiddeld maximaal 12 uur per week heeft gewerkt en bij het ontslag jonger is dan 18 jaar.
 • Als uw werknemer de AOW-leeftijd heeft of een andere pensioengerechtigde leeftijd.
 • Als u en uw werknemer een nieuw tijdelijk contract sluiten terwijl het oude nog loopt. Dit nieuwe contract moet binnen 6 maanden ingaan na afloop van het oude contract en tussentijdse opzegging moet mogelijk zijn.
 • Bij uw faillissementExternal link, uw surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit.
 • Als in uw caoExternal link een gelijkwaardige voorziening staat voor een transitievergoeding.

Wat telt niet mee voor de transitievergoeding?

Soms moet u wel een transitievergoeding betalen, maar niet over de hele periode dat uw werknemer voor u werkte. Dat kan in 2 situaties:
 1. Als uw werknemer jonger was dan 18 toen het dienstverband begon. Waren er maanden waarin uw werknemer voor de 18e verjaardag gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkte? Dan tellen die maanden niet mee.
 2. Als u een kleine werkgever bent en het gaat om bedrijfseconomisch ontslag vanwege een slechte financiële situatie. De periode voor 1 mei 2013 telt dan niet mee als u aan de voorwaarden van de OntslagregelingExternal link voldoet.
U bent een kleine werkgever als u gemiddeld minder dan 25 werknemers had in de 2e helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar:
 • waarin u de ontslagprocedure start bij UWV of de kantonrechter OF
 • waarin het arbeidscontract van uw werknemer eindigt.
Voor het aantal werknemers tellen payrollers mee.

Bij tijdelijke contracten

De duur van tijdelijke contracten telt u bij elkaar op. Contracten van voor 1 juli 2015 tellen hierbij mee. U telt alleen de contracten mee waar maximaal 6 maanden tussen zit. Zit er tussen de laatste 2 contracten bijvoorbeeld 9 maanden, dan gaat de teller pas lopen vanaf de ingangsdatum van het 2e contract.

Er is een overgangsregeling:

 • Beëindigt u een vast contract? Dan tellen eerdere contracten alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2015 en als er steeds maximaal 3 maanden tussen de contracten zat of de termijn die in uw cao stond.
 • Beëindigt u een tijdelijk contract? Dan tellen eerdere contracten alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2012 en als er steeds maximaal 3 maanden tussen de contracten zat of de termijn die in uw cao stond.

Uitzendkracht of payroller

 • Werkte uw werknemer eerst als uitzendkracht of payroller voor u? En is het werk niet veranderd? Dan kan die periode meetellen voor de duur van het dienstverband.
 • Is uw werknemer een uitzendkracht of payroller en verlengt u het contract niet? Dan is het uitzendbureau of het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de transitievergoeding.

Betalingsregeling

U kunt een betalingsregeling afspreken met uw werknemer. Daar zijn wel voorwaarden voor:
 • Betalen in termijnen mag alleen als betaling ineens echt niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf daardoor niet meer in staat is aan andere financiële verplichtingen te voldoen.
 • U moet de hele transitievergoeding binnen 6 maanden betalen. In hoeveel termijnen u dat doet, spreekt u af met uw werknemer.
Betaalt u niet, of betaalt u niet alles? Dan kan de werknemer naar de rechter stappen. Die kan u dwingen alsnog te betalen. Bijvoorbeeld door een dwangsom op te leggen.

Vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

 • Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u? Dan kan de rechter uw werknemer een transitievergoeding en een extra vergoeding toekennen. Die extra vergoeding geldt ook als uw werknemer minder dan 2 jaar voor u werkte.
 • Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan uw werknemer? Dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen, tenzij de rechter bepaalt dat dit niet redelijk is. In dat geval moet u toch een (deel van de) transitievergoeding betalen.

Transitievergoeding en overgangsrecht

Heeft u al afspraken met uw werknemer of met bijvoorbeeld de ondernemingsraad gemaakt over vergoedingen bij ontslag? En gelden die afspraken bij ontslag op of na 1 juli 2015? Dan gaan deze afspraken voor en hoeft u geen transitievergoeding te betalen.

Er zijn uitzonderingenExternal link op dit overgangsrecht. Bijvoorbeeld als de afgesproken vergoeding een aanvulling is op de transitievergoeding.

Bereken de transitievergoeding

Hoeveel transitievergoeding moet u betalen? Dat hangt af van de leeftijd van uw werknemer, het aantal jaren dat uw werknemer in dienst is en het bruto maandsalaris. De transitievergoeding per 1 januari 2017 is maximaal € 77.000 bruto. Of 1 jaarsalaris, als dat hoger is. Meer over de hoogte van de transitievergoeding.

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid