Wetswijzigingen 1 januari 2016

Deze informatie is geplaatst door:

Als ondernemer krijgt u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hier vindt u een selectie van de regels voor ondernemers die zijn gewijzigd of zijn ingegaan van 2 oktober 2015 tot en met 1 januari 2016.

banner Nieuw jaar, nieuwe wetten

Meest bekeken

Wetswijzigingen per onderwerp

 

Belastingzaken

De energiebelasting is verhoogd. De gewijzigde tarieven staan in het Informatieblad Milieubelastingen.

Lees meer over deze wetswijziging

Rijdt u een pick-up truck of bestelwagen met dubbele cabine en een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kilo? Uw auto wordt niet meer gezien als vrachtauto.

Lees meer over deze wetswijziging

De belasting op gebotteld en verpakt (mineraal)water en sap is gelijkgetrokken met de belasting op softdrinks.

Lees meer over deze wetswijziging

De verhuurderheffing is verhoogd van 0,449% naar 0,491% van de waarde van de huurwoningen.

Lees meer over deze wetswijziging

In het tussenjaar 2016 verandert de autobelasting. Volledig elektrische auto's zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Ook de bijtelling is gewijzigd.

Lees meer over deze wetswijziging

Overschrijdt u in een kwartaal met leveringen binnen de Europese Unie het bedrag van € 50.000? Dan moet u maandelijks opgaaf ICP doen.

Lees meer over deze wetswijziging

Administratie

De Belastingdienst stopt stapsgewijs met het versturen en ontvangen van papieren correspondentie over toeslagen, aangifte en aanslag; dit gaat straks digitaal via MijnOverheid.

Lees meer over deze wetswijziging

Het jaarrekeningenrecht is aangepast aan de Europese richtlijn jaarrekening. Er gelden nieuwe grensbedragen.

Lees meer over deze wetswijziging

Raakt u als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) in de bijstand en blijft u (deels) betaald werk verrichten? Een deel van uw inkomsten wordt dan niet verrekend met de bijstandsuitkering.

Lees meer over deze wetswijziging

Er is een centraal register voor taxateurs. Dit register stelt kwaliteitseisen en beroeps- en gedragsregels vast en waarborgt deze. Ook controleert het register de naleving hiervan.

Lees meer over deze wetswijziging

Gerechtsdeurwaarders moeten beslagen op (on)roerende zaken, loonbeslag en derdenbeslag aanmelden bij dit register.

Lees meer over deze wetswijziging

Overtreedt u privacyregels? Dan mag het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in meer gevallen een bestuurlijke boete opleggen.

Lees meer over deze wetswijziging

Personeel en beroepseisen

De AOW-leeftijd is verhoogd naar 65 jaar + 6 maanden.

Lees meer over deze wetswijziging

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder zijn verhoogd.

Lees meer over deze wetswijziging

Loon bij ziekte betaalt u nog maar 6 weken door. Ook hebt u minder re-integratieverplichtingen en is de mogelijkheid voor tijdelijke contracten verruimd.

Lees meer over deze wetswijziging

De Werkloosheidsuitkering (WW) is op een aantal punten veranderd. Zo mag u het 1e half jaar zoeken naar werk op uw niveau. Daarna wordt alle arbeid passend.

Lees meer over deze wetswijziging

Per 1 januari 2016 is het eigen risico verhoogd naar € 385.

Lees meer over deze wetswijziging

Er zijn minder regels voor de taxibranche. Dit maakt het eenvoudiger om als (innovatieve) taxidienst toe te treden tot de markt.

Lees meer over deze wetswijziging

Per 1 januari 2016 zijn de paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen 2,67 euro goedkoper. De maximumprijzen zijn maximaal 64,44 euro respectievelijk 50,40 euro.

Lees meer over deze wetswijziging

Werknemers mogen u vragen om naast de contractuele arbeidsduur ook werktijden en arbeidplaats aan te passen (bijvoorbeeld om te kunnen telewerken).

Lees meer over deze wetswijziging

U hoeft uw pensioen niet meer onder te brengen in een vast beroeps-, bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds. U kunt ook kiezen voor een algemeen pensioenfonds.

Lees meer over deze wetswijziging

Er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken. Zo is de ketenaansprakelijkheid voor betaling van loon uitgebreid en mag u salaris niet meer volledig contant uitbetalen.

Lees meer over deze wetswijziging

Hebt u pensioenvermogen in een pensioenfonds of lijfrente opgebouwd en vraagt u een bijstandsuitkering aan? U hoeft u vermogen niet eerst aan te spreken.

Lees meer over deze wetswijziging

De kinderopvangtoeslag is verhoogd. Als ouder krijgt u straks meer toeslag voor elk kind dat naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaat.

Lees meer over deze wetswijziging

Neemt u een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? U kunt  loonkostensubsidie krijgen én premiekorting toepassen.

Lees meer over deze wetswijziging

De normbedragen voor kennismigranten en houders van een Europese blauwe kaart zijn bekend. Deze gelden per 1 januari 2016.

Lees meer over deze wetswijziging

Stelt u banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking? Er is een eenvoudig en eenduidig basispakket van voorzieningen, zoals een mobiliteitsbonus.

Lees meer over deze wetswijziging

De tarieven van het Bibob-advies van het Landelijk Bureau Bibob en de Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) zijn verhoogd.

Lees meer over deze wetswijziging

Bedrijfsvoering

Er komt een beloningssysteem voor het inleveren van kleine plastic flesjes en blikjes. Bij de kassa hoeft de consument hiervoor geen extra bedrag te betalen zoals bij statiegeld.

Lees meer over deze wetswijziging

Particuliere en zakelijke registratiehouders moeten een vergoeding voor maritieme zendapparatuur gaan betalen. Het gaat om de kosten voor uitvoering en toezicht.

Lees meer over deze wetswijziging

De fiscale innovatieregelingen Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) zijn  samengevoegd tot 1 regeling met de naam WBSO.

Lees meer over deze wetswijziging

De nieuwe Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarborgt goede zorg, maar ook snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

Lees meer over deze wetswijziging

Ouders hebben meer invloed op de (pedagogische) kwaliteit van de kinderopvang. Zo gaan zij 2x per jaar hierover met u in gesprek.

Lees meer over deze wetswijziging

U moest al een aansprakelijkheidsverzekering hebben voor de kosten van opruiming van schip en lading als het schip vergaat. Nieuw is dat de verzekeraar direct wordt aangesproken voor de gemaakte kosten wanneer u het wrak niet zelf bergt.

Lees meer over deze wetswijziging

Verkoop

Bent u winkelier? U mag geen gratis plastic tassen meer meegeven aan uw klanten. Wilt u toch een tas meegeven? Dan moet u een door uzelf te bepalen vergoeding vragen.

Lees meer over deze wetswijziging

De liberalisatiegrens van huurwoningen is voor 3 jaar bevroren. Huurprijzen kunnen dan nog wel stijgen. Bijvoorbeeld als gevolg van de jaarlijkse huurverhoging.

Lees meer over deze wetswijziging

Bedrijf starten

De milieuregels voor een aantal bedrijven worden niet langer in de individuele omgevingsvergunning opgenomen, maar in het Activiteitenbesluit.

Lees meer over deze wetswijziging

Kredietunies, ondernemers die (gezamenlijk) onderling geld uitlenen aan collega's uit dezelfde sector of regio, hoeven niet meer aan dezelfde eisen te voldoen als banken.

Lees meer over deze wetswijziging

Rechtspraak en rechtshulp

U moet diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens melden aan de betrokken personen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer over deze wetswijziging

Bedrijfspand

Er is 1 uniforme digitale basiskaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De hele overheid maakt gebruik van dezelfde gegevens over de inrichting van Nederland.

Lees meer over deze wetswijziging

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Wie dan nog een dakbedekking van asbest heeft, moet dit verwijderen.

Lees meer over deze wetswijziging

Benieuwd wat er de afgelopen tijd veranderd is en de komende tijd gaat veranderen? Bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088