Van de overheid. Voor ondernemers.

Stappenplan producten importeren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Waar krijgt u mee te maken als u producten vanuit het buitenland op de Nederlandse markt brengt? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt of dat voor u een andere volgorde geldt.

1. Zoek uit of het product beschermd is

Als u een product wilt invoeren, gaat u dan eerst na of er geen merk-, model-, octrooi- of auteursrechten op rusten. Als u in het buitenland een product laat produceren, zorg dan dat uw ontwerp en merk goed beschermd zijn.

2. Ga na of het product in Nederland is toegestaan

EU-producten zijn vrijwel altijd toegestaan in Nederland. Alleen bij uitzondering mag de overheid een EU-product verbieden. Voor producten van buiten de EU controleert de Douane of u zich houdt aan wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

3. Vraag toestemming aan de producent als u producten van buiten de EER wilt invoeren

U mag alleen producten van buiten de EER importeren en verkopen als u daarvoor toestemming hebt van de producent. Import zonder toestemming heet parallelimport.

4. Zoek uit of u een certificaat, ontheffing of invoervergunning nodig hebt

Sommige goederen mag u niet of beperkt invoeren. Andere goederen mag u alleen onder voorwaarden invoeren. Of alleen als de goederen aan bepaalde eisen voldoen. Het kan zijn dat u een certificaat, ontheffing of invoervergunning nodig hebt. Bij welke autoriteit u dit aanvraagt, hangt af van het product.

5. Ga na of het product aan de Warenwet voldoet

Als u een buitenlands product op de Nederlandse markt brengt, moet u zich houden aan de Warenwet. Deze wet stelt eisen aan specifieke producten om consumenten te behoeden voor bijvoorbeeld letsel en materiële schade.

6. Zoek uit of het product voorzien moet zijn van een CE-markering

Een CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen van de EU op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Afhankelijk van het land van oorsprong zorgt de fabrikant of de importeur voor de CE-markering.

7. Maak goede afspraken met uw leverancier

Sluit een koop-, distributie- of agentuurovereenkomst met uw leverancier en maak hierin duidelijke afspraken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid, garantie en welk nationaal recht van toepassing is.

8. Houd rekening met productaansprakelijkheid

Als u een product van buiten de EU op de Nederlandse markt brengt en het veroorzaakt schade, dan kunt u als importeur daarvoor aansprakelijk worden gesteld. U kunt een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

9. Houd u aan uw verantwoordelijkheid voor de verpakkingen

Brengt u verpakte producten en verpakkingen op de Nederlandse markt? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verpakkingen tot en met de afvalfase (producentenverantwoordelijkheid).

10. Doe aangifte bij de Douane

Voor leveringen van buiten de EU moet u bij aankomst van de goederen in Nederland aangifte doen bij de Douane. Aan de hand van uw aangifte berekent de Douane de invoerheffingen.

11. Betaal invoerheffingen

Bij leveringen van buiten de EU krijgt u te maken met invoerheffingen (invoerrechten, btw, accijnzen, etc.). De hoogte hangt af van het soort product en het land van oorsprong.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088