Milieuregels voor uw bedrijf

Deze informatie is geplaatst door:

Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Op grond van het Activiteitenbesluit is uw bedrijf een type A-, B- of C-inrichting. Dat hangt af van uw bedrijfsactiviteiten.

Meer weten of direct aanvragen? Openen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wilt u een andere gemeente bekijken?

Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen. U hoeft voor deze milieuactiviteiten ook geen omgevingsvergunning aan te vragen. Bedrijven van dit type zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartspraktijken en peuterspeelzalen.

Type B: Melding milieubeheer

Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U valt onder de regels van het Activiteitenbesluit, en u moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Bedrijven van dit type zijn onder andere bedrijven uit de metalektro, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven.

Meldings- en omgevingsvergunningplichtig

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor andere activiteiten (bijvoorbeeld bouwen) omdat daarvoor een vergunningplicht bestaat? En moet u daarnaast een melding milieubeheer doen? Dan moet u deze melding tegelijk met de aanvraag voor de omgevingsvergunning doen.

Type C: Omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu op grote schaal. U hebt een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of provincie. In uitzonderlijke gevallen doet u de aanvraag bij de minister van Infrastructuur en Milieu of de minister van Economische Zaken. Valt uw bedrijf onder de Richtlijn Industriële Emissies (de opvolger van de IPPC-richtlijn)? Dan hebt u ook een omgevingsvergunning nodig.

Veranderingen

Verandert u iets in uw bedrijf of bedrijfsvoering? En komt deze verandering niet meer overeen met uw omgevingsvergunning? Dan moet u een wijzigingsvergunning aanvragen. Leidt de verandering niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu dan al mag op grond van de geldende vergunning? Dan geldt in de meeste gevallen een reguliere voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van 8 weken.

Geuremissie industrie

Bij een melding milieubeheer of aanvraag omgevingsvergunning weegt de gemeente of provincie de mate van geurhinder van uw bedrijf mee. Bij het bestrijden van geurhinder moet u de beste beschikbare technieken (BBT) toepassen. Op de website van Kenniscentrum InfoMil vindt u een Handleiding geur voor de industrie.

Agrarische sector en glastuinbouw

Gaat u een glastuinbouwbedrijf oprichten? Of gaat u uitbreiden of veranderen, zoals een andere teelt of verhuur van land? Of wilt u een lozing vanuit uw bedrijf veranderen? Dan moet u dat melden bij het waterschap met de AIM. Op de website van Kenniscentrum InfoMil ziet u welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit gelden voor uw agrarische sector en uw agrarische activiteiten.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke milieuregels voor uw bedrijf van belang zijn. De melding milieubeheer kunt u via de AIM doen.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de melding milieubeheer digitaal doen bij de gemeente of provincie. Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de omgevingsvergunning voor milieu en de wijzigingsvergunning milieu ook digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088