Van de overheid. Voor ondernemers.

Beroepseisen en diploma's

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U hebt geen apart diploma nodig om een bedrijf te kunnen starten. Voor het vestigen van een bedrijf hebt u geen vestigingsvergunning nodig. Om bepaalde beroepen te mogen uitoefenen, moet u wel aan eisen voldoen. Er zijn gereglementeerde beroepen en beroepen waarvoor vakbekwaamheidseisen gelden.

Wat zijn gereglementeerde beroepen?

Gereglementeerde (beschermde) beroepen mag u alleen uitoefenen als u voldoet aan wettelijke beroepskwalificaties. Een Nederlands overzicht van deze beroepen vindt u in de bijlage bij de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen. Bij het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs de EP-Nuffic vindt u een Engelstalig overzicht van deze beroepen.

Is uw beroep gereglementeerd in een ander EU-land?

Dit kunt u opzoeken in de Regulated professions database (bestand met gereglementeerde beroepen) van de Europese Commissie. Hier vindt u informatie over gereglementeerde beroepen in de EU-lidstaten, de EER en Zwitserland, statistische gegevens over grensoverschrijdende beroepsuitoefening en een interactieve kaart.

Hoe kunt u de geldigheid van een diploma nagaan?

Er zijn Europese afspraken over wederzijdse erkenning van diploma's die toegang geven tot gereglementeerde beroepen. Het Nationaal Contactpunt (NCP) van de EP-Nuffic geeft u informatie over de geldigheid van uw diploma. Via Internationale Diplomawaardering (IDW) kunt u nagaan wat het buitenlandse diploma van uw (aanstaande) werknemer waard is. Hieraan zijn kosten verbonden.

Bent u apotheker, fysiotherapeut, verpleegkundige, makelaar of berggids? Dan kunt u een Europese Beroepskaart (EBK, of European Professional Card, EPC) aanvragen bij de Europese Commissie. Met een EBK bewijst u dat uw beroepskwalificaties erkend zijn.

Diplomaregister

In het digitale diplomaregister kunt u uw eigen diplomagegevens bekijken. Deze zijn beschikbaar voor verschillende onderwijssoorten vanaf 1996 en later. U kunt als werkgever niet de diplomagegevens van (potentiële) werknemers bekijken. Een werknemer kan u wel een digitaal uittreksel met zijn gegevens uit het diplomaregister sturen.

Voor welke beroepen gelden vakbekwaamheidseisen?

Naast de gereglementeerde beroepen zijn er beroepen waarvoor vakbekwaamheidseisen gelden. Hieronder vindt u meer informatie over enkele van deze beroepen:

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bepaalt dat u alleen gekwalificeerd personeel in dienst mag nemen. De beroepskwalificaties verschillen per functie. Voor de functie pedagogisch medewerker bijvoorbeeld geldt een opleidingseis. Bij andere functies gaat het om een minimaal werk- en opleidingsniveau. De vereiste beroepskwalificaties vindt u terug in het functieboek. Dit boek is onderdeel van de cao Kinderopvang. Biedt u buitenschoolse kinderopvang aan in de Duitse, Engelse of Franse taal? Dan moet uw beroepskracht ook een certificaat of diploma hebben waaruit blijkt dat hij het Duits, Engels of Frans beheerst. Hebt u een diploma dat niet op de lijst staat? U kunt Stichting FCB laten beoordelen of uw diploma voldoet.
Voor de houder van een gastouderbureau gelden geen opleidingseisen. Gastouders en bemiddelingsmedewerkers moeten voldoende pedagogische kennis en vaardigheden hebben. Voor bemiddelingsmedewerkers geldt een kwalificatie-eis (pdf). Het vereiste opleidingsniveau staat ook in het functieboek. De houder kan geen gastouder zijn bij het eigen gastouderbureau. Ook kan de houder niet als ouder gebruikmaken van de diensten van het gastouderbureau. De houder kan wel bemiddelingsmedewerker zijn bij het eigen gastouderbureau.
Horecaportiers beveiligen personen en goederen aan de deur of binnen een horecaonderneming. Zij vallen onder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Deze wet stelt eisen aan horecaportiers. Ze moeten het diploma SVH Horecaportier bezitten en ze moeten het wettelijk voorgeschreven blauwe legitimatiebewijs dragen. Bovendien worden ze door de politie gescreend. Stelt u als horecaondernemer zelf portiers te werk? Dan moet u een vergunning hebben voor het in stand houden van een (horeca)bedrijfsbeveiligingsdienst. Huurt u portiers in? Dan moet de organisatie die de portiers aan u levert, deze vergunning hebben.
Als beveiligingsorganisatie mag u alleen werken met beveiligers die in het bezit zijn van het diploma Beveiliger. Als particulier rechercheur moet u het diploma Particulier onderzoeker hebben. De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) neemt de examens voor deze diploma's af.
Als buschauffeur of vrachtwagenchauffeur moet u eenmalig het bewijs leveren dat u voldoet aan de vakbekwaamheidseisen. Dat doet u door het afleggen van een examen. Daarna moet u verplicht nageschoold worden. Als u voldoet aan de vakbekwaamheidseisen krijgt u een code vakbekwaamheid (code 95) op uw rijbewijs. In sommige gevallen kunt u hiervoor vrijstelling krijgen. Dit kunt u zelf beoordelen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De minimumleeftijd voor buschauffeurs is 18 jaar. Chauffeurs van 18 en 19 jaar mogen onder strikte voorwaarden rijden op trajecten korter dan 50 kilometer. Vanaf 20 jaar kunnen chauffeurs worden ingezet op langere trajecten binnen Nederland.
Bemanning van zeeschepen moet voldoen aan (inter)nationale wetgeving. Zoals het STCW-Verdrag (Standards on Training, Certification and Watchkeeping), dat verwerkt is in de Wet Zeevarenden en onderliggende regelgeving. De bemanning moet beschikken over persoonsdocumenten zoals een monsterboekje en een vaarbevoegdheidsbewijs. Hierop staat de functie vermeld.
Als bouwkundig architect moet u jaarlijks 16 uur besteden aan bij- of nascholing. Dat staat in de de Wet op de architectentitel. U moet deze activiteiten bijhouden en aan (potentiële) opdrachtgevers kunnen laten zien.
De diplomaplicht geldt voor medewerkers die zich bezighouden met adviseren van klanten over financiële producten. Dit zijn bijvoorbeeld hypotheken en levensverzekeringen. Er is sprake van advies als de medewerker een bepaald product duidelijk aanbeveelt. Het geadviseerde product hoeft hiervoor niet daadwerkelijk te worden afgesloten. Naast de adviseurs moeten ook alle andere medewerkers die met klanten te maken hebben vakbekwaam zijn. Zij moeten op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. U mag zelf bepalen hoe u dit invult.
Als gerechtsdeurwaarder moet u zich houden aan beroeps- en gedragsregels. Dit staat in de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders. Zo mag u bijvoorbeeld geen vertrouwelijke gegevens aan anderen verstrekken en geen onnodige kosten maken. Als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder of gerechtsdeurwaarder moet u zich bijscholen om uw beroep goed uit te kunnen oefenen. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) kan het volgen van bepaalde opleidingen verplichten. De regels over de permanente educatie staan in de Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG.
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) stelt eisen aan werknemers in de individuele gezondheidszorg. In de wet staan regels over opleidingseisen, registratie, deskundigheidsgebied en het voeren van een titel. Voorbehouden handelingen, zoals injecties en narcosen, mogen alleen door bevoegde zorgverleners worden verricht.
Wilt u rijinstructeur worden? Dan moet u een rijopleiding volgen en examen afleggen bij het Innovam Branchekwalificatie-instituut (IBKI). Slaagt u voor het examen, dan krijgt u een WRM-certificaat (Wet rijonderricht motorvoertuigen 1993). Na het behalen van het WRM-certificaat (bevoegdheidspas) moet u bijscholing volgen. Deze eisen gelden niet als u les geeft aan leerlingen die al een rijbewijs hebben. Het IBKI kan informatie geven over de afgiftedatum en geldigheid van WRM-certificaten.
Er is een Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Dit register stelt kwaliteitseisen en beroeps- en gedragsregels vast en waarborgt deze. Ook controleert het register de naleving hiervan. U kunt zich vrijwillig aansluiten bij het register.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven