Van de overheid. Voor ondernemers.

Financieel inzicht

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Creëer inzicht in hoe financiers uw cijfers beoordelen, om uw financieel plan zo goed mogelijk uit te kunnen werken.

Kunt u de volgende vragen met 'Ja' beantwoorden? Dan is uw financieel inzicht op orde. 1. Kunt u goed inschatten hoe uw geldstromen er uit zien op zowel de korte- als lange termijn? 2. Houdt u rekening met BTW, inkomstenbelasting en loonbelasting dat vaak later afgedragen moet worden? 3. Heeft u inzicht in de (financiële) gezondheid van uw onderneming? 4. Kunt u de solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit toelichten? 5. Bent u een goede gesprekspartner voor uw financier indien u een financieringsvraag doet? 6. Kunt u de financiële haalbaarheid van uw plannen bepalen, al dan niet met behulp van een specialist?

De balans, de winst- en verliesrekening en de ratio’s of verhoudingsgetallen waarmee financiers uw cijfers beoordelen, vormen de basis voor een financieel plan. Waar moet u op letten?

Balans

De balans is een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment (meestal 31 december). U kijkt dan naar alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming zoals alle schulden, goederen en uitstaande rekeningen. Dit wordt vervolgens in een balans schematisch weergegeven.

Activa

(debetzijde = bezittingen)

Passiva

(creditzijde = financieringsbronnen)
Vaste activa Eigen vermogen
- Inventaris
- Aandelenkapitaal
- Bedrijfsgebouw
- Reserves
Vlottende activaLang vreemd vermogen
- Voorraden
- Looptijd > 1 jaar
- Vorderingen
Liquide middelen (direct beschikbaar) Kort vreemd vermogen
- Bank
- Looptijd tot 1 jaar
- Kas

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van uw onderneming in een jaar. Hiermee kunt u zien of een onderneming winst maakt of verlies lijdt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken.

De inkomsten en uitgaven van een onderneming worden ook wel liquide middelen genoemd. Liquide middelen bestaan uit geld (munten en biljetten) en giraal geld (staat op de bank) waar een onderneming over kan beschikken. Een kasstroomoverzicht maakt duidelijk hoeveel geld in een boekjaar uw bedrijf in en uit is gegaan.

Financiële beoordeling en ratio’s

Voor het verstrekken van krediet willen financiers graag de financiële situatie van uw onderneming beoordelen. Ze willen weten of uw bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of het interessant is om in het bedrijf te investeren. Om uw onderneming financieel te beoordelen wordt gebruik gemaakt van ratio’s of verhoudingsgetallen. De meest gebruikte ratio’s zijn liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

Liquiditeit

Dit is de mate waarin uw onderneming in staat is om op de korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De liquiditeit van een onderneming bestaat uit drie kengetallen:

  1. Current ratio Dit kengetal geeft aan of (kortlopende) schulden uit de vlottende activa betaald kunnen worden. U berekent dit als volgt: Vlottende activa / kort vreemd vermogen = current ratio Een positieve waarde voor dit kengetal is minimaal 1, een gemiddelde onderneming heeft een ratio tussen de 1,2 en 1,5.
  2. Quick ratio Dit kengetal geeft aan of (kortlopende) schulden uit de vlottende activa betaald kunnen worden. Het verschil met de current ratio is dat bij deze berekening de voorraden niet meegerekend worden. U berekent dit als volgt: Vlottende activa - voorraden / kort vreemd vermogen = quick ratio Een positieve waarde voor dit kengetal is minimaal 1. Aanvullend op de quick ratio wordt gekeken naar de voorraadtermijn en debiteurentermijn. Met de voorraadtermijn, berekent u de gemiddelde doorlooptijd van de voorraden. De norm is maximaal 30 – 90 dagen (brancheafhankelijk). U berekent dit als volgt: (Voorraad x 365 ) / inkoop = voorraadtermijn Daarnaast berekent u de gemiddelde doorlooptijd van de debiteuren. De norm is maximaal 30 – 60 dagen. U kunt u dit per debiteur controleren en berekent dit als volgt: (Debiteuren x 365 ) / omzet = debiteurentermijn
  3. Nettowerkkapitaal Het (netto)werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen op de balans van een onderneming. U berekent dit als volgt: Vlottende activa - kort vreemd vermogen = netto werkkapitaal Het (netto)werkkapitaal is positief wanneer de vlottende activa groter zijn dan het vreemd vermogen op de korte termijn.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding van uw eigen vermogen ten opzichte van het benodigde vermogen. Dit geeft aan of de onderneming de schulden op lange termijn kan voldoen.U berekent uw solvabiliteit als volgt: (Eigen vermogen / totaal vermogen) x 100% = solvabiliteit De bank verwacht dat u als (startende) ondernemer ook eigen vermogen inbrengt, meestal minimaal 20%. In bepaalde branches zoals de horeca kan dit zelfs oplopen tot 50%.

Rentabiliteit

Rentabiliteit is de winstgevendheid van de onderneming. Hierbij wordt het bedrijfsresultaat (winst) afgeze tegen het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen. Dat geeft de mate weer waarin u als ondernemer succesvol bent en blijft. U berekent dit als volgt: (Ondernemingswinst / gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen) x 100% = rentabiliteit

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

KvK-Financieringsdesk

Bel: 0800-1014

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907