Van de overheid. Voor ondernemers.

Wetten en regels windenergie op land

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Windenergieprojecten hebben te maken met vele wetten en regels.

Zo zijn in de Elektriciteitswet regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit verankerd. Er is regelgeving ter bescherming van het milieu en de omgeving en er zijn regels voor het bouwen van turbines. Maar er is ook wetgeving om windenergie te bevorderen. Want windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen.

Snellere procedures

Zo biedt de Rijkscoördinatieregeling de rijksoverheid de mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming rondom windenergieprojecten te coördineren. Deze coördinatieregeling is voorgeschreven voor windparken vanaf 100 MW. Door de Crisis- en herstelwet is voor windparken van 5 tot 100 MW de provinciale coördinatieregeling door Gedeputeerde Staten wettelijk voorgeschreven. De bedoeling is met de coördinatieregelingen de procedures te verkorten en te stroomlijnen, waardoor projecten sneller kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast heeft de Crisis- en herstelwet zelf ook bepalingen die de voortvarende realisatie van windparken vanaf 5 MW moet ondersteunen. Zo is onder andere bepaald dat de bestuursrechter in beroep binnen 6 maanden na het einde van de beroepstermijn uitspraak moet doen. En dat de bestuursrechter het besluit niet hoeft te vernietigen als er weliswaar fouten in de procedure zijn gemaakt, maar als niemand daardoor in de belangen is geschaad.

Wetgeving, rapportages en vergunningen

Bij het realiseren van windparken zijn de volgende wetten en regels van belang:

  • Wet ruimtelijke ordening (Wro), windturbineprojecten hebben een ruimtelijke impact. Ze moeten daarom passen in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan of het inpassingsplan moet windenergie toestaan.
  • Wet milieubeheer, deze wet bevat algemene regels voor activiteiten die nadelig kunnen zijn voor het milieu. In sommige gevallen blijft een vergunningplicht bestaan, ook voor windparken. Die vergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning.
  • Milieueffectrapportage (m.e.r.), deze is verplicht voor activiteiten die belangrijke milieugevolgen kunnen hebben. Windparken groter dan 15 megawatt of met meer dan tien turbines zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig. Het bevoegd gezag bepaalt dan of een milieu-effectrapportage noodzakelijk is. Voor windparken tot 15 MW maar met 3 windturbines of meer geldt er een zogenaamde vergewisplicht. Het bevoegd gezag bepaalt dan of er toch aanleiding is een milieu-effectrapportage te laten opstellen.
  • Woningwet, voor het bouwen van een windturbine is een vergunning nodig. Deze vergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning.
  • Natuurwetgeving, hierin is de bescherming van specifieke natuurgebieden en van soorten planten en dieren verankerd.
  • Waterwet, die eind 2009 in werking getreden en waarin een achttal wetten is samengevoegd tot één wet.
  • Overige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in verband met vliegverkeer en radarposten.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907