Van de overheid. Voor ondernemers.

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Windturbineprojecten hebben een ruimtelijke impact. Ze moeten daarom passen in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit is de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die op 1 juli 2008 in werking is getreden.

Ten opzichte van de vorige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is er veel veranderd. Gemeenten hebben nu meer bevoegdheid gekregen om te bepalen wat op hun eigen grondgebied mogelijk is. Windprojecten hebben dus veel minder dan voorheen te maken met provincies. Ook is de procedure voor het vaststellen van bestemmingsplannen aanzienlijk verkort, van 58 naar 26 weken.Door de Crisis- en herstelwet, die op 17 maart 2010 is aangenomen, kunnen de bevoegdheden van gemeenten en provincies anders komen te liggen.

Gemeenten stellen bestemmingsplan vast

Voorheen moest een gemeente voor een windproject een bestemmingsplanwijziging voorleggen aan de provincie. Deze eis is vervallen; gemeenten mogen zelf bestemmingsplannen vaststellen. Provincies kunnen nu wel, zoals elke partij, een zienswijze indienen, bezwaar aantekenen en in beroep gaan. Ze mogen dat alleen doen op grond van een zogeheten benoemd provinciaal belang, een belang dat in beleid is vastgelegd.Ook is de procedure voor het vaststellen van bestemmingsplannen verkort van 58 naar 26 weken. Voor een belangrijk deel komt dit doordat de provincie niet meer beslist over een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan.

Afwijken bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders kan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een windpark verlenen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Daarvoor is dan wel een goederuimtelijke onderbouwing en een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Deze bevoegdheid is in de Wabo opgenomen en is vergelijkbaar met de procedure voor het projectbesluitzoals die sinds 1 juli 2008 (tot 1 oktober 2010) in de Wro stond. Daarmee wordt aan een initiatief toestemming gegeven om van het bestemmingsplan af te wijken. De proceduretijd voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van windturbines met het afwijken van het bestemmingsplan bedraagt maximaal 26 weken. Overigens gelden voor de goede ruimtelijke onderbouwing dezelfde onderzoeks- en overlegverplichtingen als voor een bestemmingsplan en het voormalige projectbesluit. Het afwijken van het bestemmingsplan is niet meer in de Wro geregeld: dat is nu helemaal opgenomen in de Wabo.

Invloed Rijk en provincie

De provincie kan lokaal ruimte creëren voor windprojecten met een inpassingsplan. Op grond van de Elektriciteitswet 1998 zijn Provinciale Staten rechtstreeks bevoegd om een inpassingsplan vast te stellen voor windparken van 5 tot 100 MW. In dezelfde wet is ook geregeld dat Gedeputeerde Staten de besluitvorming voor de vergunningen en ontheffingen voor deze windparken verplicht coördineren tenzij dat niet versnellend werkt en de Minister van EL&I daar ontheffing voor verleent. Als Gedeputeerde Staten de coördinatieregeling toepassen zijn zij ook bevoegd om de omgevingsvergunning en watervergunning te verlenen. Gemeente en waterschap zijn dan niet meer bevoegd tot het verlenen van die vergunningen. De gemeente blijft wel altijd bevoegd om zelf het bestemmingsplan voor windparken tot 100 MW vast te stellen. Dit is dus naast de hiervoor genoemde bevoegdheid van de provincie om een inpassingsplan vast te stellen.Daarnaast kunnen Rijk en provincie vooraf normen stellen in algemene regels per AMvB of provinciale verordening. De rijksoverheid kan gebruik maken van een voorbereidingsbesluit om rijksbelangen te beschermen vooruitlopend op een rijksinpassingsplan.

Overgangsrecht Wabo

Voor de overgangssituatie na inwerkingtreding van de Wabo geldt een zogenaamde 'eerbiedigende werking'. Dat wil zeggen:Eerdere rechtsgeldig genomen Wro-besluiten worden gelijkgesteld met vergelijkbare figuren in de Wabo.Formele procedures die met een aanvraag in gang zijn gezet vóór de inwerkingtreding van de Wabo, worden afgewikkeld volgens het oude recht.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bel: 088 042 42 42

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907