Van de overheid. Voor ondernemers.

Octrooigemachtigde - Nederland

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het beschermen van uw uitvinding met een octrooi is soms niet gemakkelijk. De uitvinding moet namelijk zeer nauwkeurig worden omschreven in de octrooiaanvraag. Bij ingewikkelde uitvindingen is dit een lastige opgave. Octrooigemachtigden kunnen u helpen bij het aanvragen van een octrooi.

Octrooigemachtigden zijn technici die zijn opgeleid en getraind in het zo gunstig mogelijk verwoorden van uw uitvinding. Zij begeleiden meestal ook de verleningsprocedure. Ook nemen zij u de correspondentie met onze organisatie of het Europees Octrooibureau uit handen.

Ingeschreven

De octrooigemachtigde moet staan ingeschreven in het officiële register van octrooigemachtigden dat onze organisatie bijhoudt. Het register vindt u in de bijlage. Adressen van octrooigemachtigden kunt u via de Orde van octrooigemachtigden verkrijgen.

Octrooi-expert is geen octrooigemachtigde

Op de markt zijn allerlei partijen actief die zich met octrooien bezighouden. Zij geven zich bijvoorbeeld uit als octrooiadviseur of octrooi-expert. De kwaliteit van hun werkzaamheden is onzeker. Alleen aan octrooigemachtigden worden wettelijke eisen gesteld.

Octrooiadviseur of -expert?

Het is belangrijk dat u zich goed informeert over een octrooiaanvraag. Maar het is ongewis of een octrooiadviseur of octrooiexpert inderdaad deskundig is of niet. Zij zijn niet door de overheid gecertificeerd. Ook hebben zij geen examens behaald, waaruit blijkt dat zij voldoende kennis van het octrooirecht bezitten. Kennis die nodig is om u goed te kunnen adviseren. Helaas komt het voor dat niet-gecertificeerde adviseurs of experts octrooi aanvragen. Octrooiaanvragen waarin bijvoorbeeld de beschrijving van de uitvinding niet klopt. De belangen van de uitvinder zijn dan ernstig in het geding. De uitvinder krijgt onder de Nederlandse wetgeving wel een octrooirecht. Maar dit heeft dan weinig of geen waarde bij de rechter.

Octrooigemachtigden

Daarentegen worden aan octrooigemachtigden wel kwaliteitseisen gesteld door de wetgever. Octrooigemachtigden zijn technici die een juridische vervolgopleiding hebben genoten. Naast het opdoen van praktijkervaring onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde, dienen octrooigemachtigden staatsexamens te hebben behaald. Of iemand octrooigemachtigde is, kunt u zelf nagaan via het Octrooigemachtigdenregister.

Octrooiaanvraag indienen

In artikel 23b van de Rijksoctrooiwet 1995 staat wanneer wij een octrooiaanvraag in behandeling kunnen nemen. Dit kan alleen als een octrooigemachtigde of advocaat de aanvraag indient. Octrooiaanvragen toegestuurd door anderen (zoals een octrooi-expert) sturen wij terug. Natuurlijk staat het de aanvrager ook geheel vrij om zelf zijn octrooiaanvraag bij ons in te dienen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42