Van de overheid. Voor ondernemers.

Landbouwbedrijven

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Via steekproeven en gerichte controles controleren we landbouwbedrijven op de administratie en op het naleven van de gebruiksnormen, verantwoordingsplicht en de mestverwerkingsplicht. Dit doen we zowel administratief als door een bedrijfsbezoek.

Controle op uw administratie

Bij administratieve controles baseren we ons op de door u ingevulde formulieren en op gegevens van andere instanties. Soms vragen we extra informatie bij u op. Blijkt dat u de normen overschrijdt, dan laten we dit per brief weten. Hierop kunt u eerst nog uw zienswijze geven. Pas daarna nemen wij een besluit. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe u dat doet.

Controle op gebruiksnormen en verantwoordingsplicht

Bedrijven met landbouwgrond moeten voldoen aan de gebruiksnormen. Hebt u weinig of geen landbouwgrond, dan geldt voor u de verantwoordingsplicht. Bent u actief in meerdere bedrijfstakken, bijvoorbeeld melkvee en varkens? Dan moet u soms voldoen aan zowel de gebruiksnormen als de verantwoordingsplicht.In 2016 controleren we op de naleving van de gebruiksnormen en verantwoordingsplicht van 2015. We richten ons vooral op bedrijven die gelegen zijn op de zandgronden in het zuidoosten van Nederland.

Controle op de mestverwerkingsplicht

Sinds 1 januari 2014 moeten bedrijven die dierlijke mest produceren voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Afhankelijk van de regio waarin u bedrijf ligt, moet u een bepaald percentage van de geproduceerde mest laten verwerken. In 2016 controleren wij of u aan de mestverwerkingsplicht 2015 heeft voldaan. Heeft u een melkveefosfaatoverschot, dan controleren wij ook of u voldoet aan de mestverwerkingsplicht in het kader van de Verantwoorde groei melkveehouderij.

Controle door bedrijfsbezoek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert door uw bedrijf te bezoeken. Het kan zijn dat medewerkers van de NVWA hierbij ook nagaan of uw administratie klopt. Constateren zij een afwijking, dan maakt de NVWA hiervan een rapport op en stuurt dat naar ons. Wij beoordelen dit en laten u per brief weten wat het resultaat is.Mogelijk volgt daarop een waarschuwing of een boete. Bij zwaardere overtredingen sturen we u eerst een brief. Hierop kunt u uw zienswijze geven. Pas daarna nemen wij een besluit. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe u dat doet.

Controle op derogatie

Jaarlijks controleert de NVWA 7% van de bedrijven die derogatie aanvragen. Constateert de NVWA een overtreding, dan ontvangen wij hiervan een rapport. Het gevolg kan zijn dat derogatie voor uw bedrijf komt te vervallen. U ontvangt hiervan bericht van ons.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42