Van de overheid. Voor ondernemers.

Inschrijving stille maatschappen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Alleen stille maatschappen met een onderneming

Stille maatschappen met een onderneming moeten zich inschrijven in het Handelsregister. Als de stille maatschap geen onderneming exploiteert, is inschrijving niet mogelijk. Aan de hand van de criteria voor een onderneming kunt u nagaan of sprake is van een onderneming volgens de Handelsregisterwet.

Hoe schrijf ik een stille maatschap in?

Na het invullen van uw gegevens moet u persoonlijk langskomen bij de Kamer van Koophandel om uw inschrijving definitief te maken. Dat kan alleen op afspraak. Inschrijven kan bij elk kantoor. Bij de inschrijving heeft u de volgende inschrijfformulieren nodig:

U moet ook een geldig legitimatiebewijs meenemen, bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. Op de formulieren staat of u nog andere documenten nodig heeft, zoals een huurovereenkomst of een maatschapscontract.

Veelgestelde vragen over de inschrijving van stille maatschappen

Een maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk het voordeel dat daaruit ontstaat met elkaar te delen. De inbreng van de maat kan bestaan uit geld, (genot van) goederen of arbeid. Meer informatie over een maatschap.

De stille maatschap is een maatschap met als bijzonder kenmerk dat niet naar buiten toe wordt opgetreden in het economisch verkeer onder een gemeenschappelijke naam. Zowel in de landbouw als bij de vrije beroepen bestaan veel onderlinge afspraken. Bijvoorbeeld over het samen aankopen en gebruiken van een machine, huren of kopen van een kantoorpand, beschikken over abonnementen/een bibliotheek, huren of verhuren van melkquota of braak laten liggen aanpalende grond en dat gesubsidieerd krijgen. Dergelijke afspraken worden vaak vastgelegd in een stille maatschap en zijn (als het fiscale consequenties heeft) bekend bij de Belastingdienst.

In het Handelsregister wordt de onderneming geregistreerd en apart daarvan degene aan wie de onderneming toebehoort. De onderneming draagt een zogeheten handelsnaam (waarmee de onderneming naar buiten treedt). Degene die de onderneming exploiteert, heeft ook een naam. Dat kan de naam van een persoon zijn, maar ook van een vof, bv, (stille) maatschap, etc. In de handelsnaam van de onderneming kunnen niet de woorden ‘stille maatschap’ of ‘maatschap’ voorkomen. Wanneer dit wel het geval is, is er feitelijk niet langer sprake van een stille maatschap aangezien het samenwerkingsverband dan naar buiten toe optreedt onder een gemeenschappelijke naam. In de naam van de stille maatschap moeten voor de registratie de woorden ´stille maatschap´ worden opgenomen. Dit is noodzakelijk om een onderscheid te kunnen maken tussen een openbare en stille maatschap. Let op: wanneer extern onder de naam van de stille maatschap wordt opgetreden, wordt dit samenwerkingsverband al snel als openbare maatschap gezien. Daarom is het van belang, de woorden ‘stille’ of ‘maatschap’ alleen intern te gebruiken. Gebruik voor extern optreden – aan- en verkopen bijvoorbeeld - de gekozen handelsnaam van de onderneming waarin niet de woorden ‘stille maatschap’ of ‘maatschap’ voorkomen.

Een stille maatschap zonder onderneming kan niet worden ingeschreven in het Handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld als uw activiteiten te gering zijn om als onderneming te worden gekwalificeerd (zie de criteria voor een onderneming). De Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken onderhoudt vooralsnog een afzonderlijk register voor de landbouw, tuinbouw en visserij waarin dergelijke samenwerkingen worden opgenomen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld hobbyboeren zonder registratie in het Handelsregister toch blijven voldoen aan de verplichting tot het doen van opgaven aan de Dienst Regelingen.

Diverse partijen hebben gepleit voor de opname van deze rechtsvorm in het Handelsregister, zoals intermediairs in de landbouwsector, de land- en tuinbouworganisaties en andere groepen die de stille maatschap als rechtsvorm adviseren of gebruiken. Omdat alle ondernemingen verplicht ingeschreven moeten staan, is besloten de inschrijving van ondernemingen toebehorende aan stille maatschappen in het Handelsregister toe te staan.

De criteria voor de onderneming in een stille maatschap, zijn dezelfde als de criteria voor alle ondernemingen in het Handelsregister. Zie de criteria van een onderneming. Voorbeelden wel/geen onderneming: - Het inbrengen en verhuren van melkquota of het gezamenlijk braak laten liggen van gronden tegen een vergoeding, kan als onderneming worden gezien. Belangrijk hierbij is dat het belang substantieel is. Dit betekent in beginsel dat de opbrengsten boven de €10.000 per jaar uitkomen. - Het voor gezamenlijk gebruik aanschaffen van een machine, huren van een kantoorpand of aanschaffen en gebruiken van een bibliotheek wordt niet gezien als deelname aan het (normale) economische verkeer, als de maten uit de stille maatschap de enige gebruikers van dat goed zijn. Er wordt bij dit gezamenlijk gebruik niet extern opgetreden in het economisch verkeer door het samenwerkingsverband en daardoor is geen sprake van een onderneming.

Alle maten van de stille maatschap worden ingeschreven in het Handelsregister, ook de maat die alleen goederen, arbeid of geld inbrengt en niet naar buiten toe optreedt. Maten die alleen goederen of geld inbrengen kunnen via een verleende volmacht aan een andere maat (die niet naar buiten treedt namens het samenwerkingsverband) toch aansprakelijk zijn. En bij een stille maatschap is het van belang dat de uitvoeringsinstanties alle maten kennen.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel