Van de overheid. Voor ondernemers.

Inschrijven vereniging van eigenaars

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Ook VvE's moeten zich inschrijven

Verenigingen van eigenaars moeten zijn ingeschreven in het Handelsregister. Heeft u uw vereniging nog niet geregistreerd? Doe dat dan direct via onderstaand formulier.

Hoe schrijf ik mijn vereniging van eigenaars in bij de KvK?

Een VvE zonder ondernemingsactiviteiten kunt u schriftelijk inschrijven. Wel moet u kopieën van legitimatiebewijzen van de bestuurder(s) en een eventuele gevolmachtigde (administrateur) meesturen. Gebruik voor de inschrijving deze formulieren:

Welke gegevens moet u bij de inschrijving doorgeven?

U moet de naam, het adres, de oprichtingsdatum en het bestuur van de vereniging van eigenaars (VvE) inschrijven. Een VvE kan één of meer bestuurders hebben. Als er een administrateur is, kan deze ook ingeschreven worden. Ook wordt een afschrift van de notariële splitsingsakte of een uittreksel van de notariële akte met daarin de statuten opgenomen. Als de VvE is opgericht op of na 1 juli 2008, moeten dit officieel gewaarmerkte akten zijn. Als de VvE vóór 1 juli 2008 is opgericht, moet dit een door één van de bestuurders gewaarmerkt exemplaar van de splitsingsakte zijn. VvE’s hoeven geen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel in te leveren.

Wat gebeurt er als de vereniging van eigenaars zich niet inschrijft?

Het is wettelijk verplicht om een VvE in te schrijven. Deze plicht bestaat al tientallen jaren voor de andere formele verenigingen in Nederland en geldt nu ook voor de VvE. Niet inschrijven is een overtreding (Wet economische delicten).

Veelgestelde vragen over inschrijving vereniging van eigenaars

Voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het Handelsregister, betaalt u een eenmalige inschrijfvergoeding van €50,-.

U hoeft alleen op te geven welk van de 8 modelreglementen u gebruikt. Als de VvE een aanvulling of wijziging heeft op dit reglement, of een ander reglement hanteert dan één van de 8 modelreglementen, dan is wel een volledige versie vereist. U vindt de modelreglementen op www.notaris.nl.

Als uw VvE is opgericht met een modelreglement, kunt u op het formulier één van de 8 modelreglementen aanvinken. De modelreglementen vindt u op www.notaris.nl. Is uw VvE opgericht met een ander reglement en u bezit dit reglement niet, dan kunt u dit opvragen bij de notaris waar de splitsingsakte is opgemaakt. Als uw VvE één van de modelreglementen hanteert, met daarop een uitbreiding/aanvulling, dan stuurt u een (getekende) kopie mee van deze uitbreiding/aanvulling.

Appartementsgebouwen die voor 1 december 1972 zijn ontstaan, waren toen volgens de wet niet verplicht om een vereniging van eigenaars op te richten. Als er toen of daarna geen vereniging is opgericht, dan zijn de rechten en plichten van de gezamenlijke eigenaren opgenomen in de splitsingsakte. Als u een splitsingsakte hebt van voor 1 december 1972 én er in deze akte en in eventuele aanvullingen op deze akte geen vereniging van eigenaars wordt vermeld, dan bent u niet verplicht om een vereniging in te schrijven. Er kan wel sprake zijn van een zogenaamde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze kunt u wel op vrijwillige basis inschrijven in het Handelsregister. Neem daarvoor contact op met de KvK.

Het bestuur van de VvE bestaat uit één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat er 2 of meer zijn. Ook kan in een vergadering van appartementseigenaars zijn besloten tot een ander aantal bestuurders dan in de splitsingsakte is vermeld. Tot 1992 sprak de wet niet over een bestuurder, maar werd de term ‘administrateur’ gebruikt. Volgens de wet is de administrateur nu de bestuurder. Daarnaast kan er nog een administrateur worden benoemd als gevolmachtigde. Dit kan eventueel een organisatie zijn die de VvE beroepsmatig beheert.

Alleen het bestuur van de VvE is bevoegd om de VvE in te schrijven. U kunt dit als appartementseigenaar niet zelf. U kunt uw bestuurder attent maken op de verplichting tot inschrijving en op de verantwoordelijkheid die de bestuurder heeft.

Als er sprake is van een vereniging zonder onderneming, dan is een VvE niet verplicht om het KvK-nummer te vermelden op correspondentie. De meeste VvE´s hebben geen onderneming.

Het doorvoeren van wijzigingen in bijvoorbeeld het bestuur kost niets extra. Als u een uittreksel uit het Handelsregister nodig heeft, dan zijn daar kosten aan verbonden..

Zolang de vereniging nog bestaat en niet is ontbonden, moet deze ingeschreven worden. Ontbinden kan alleen als de appartementen niet meer bestaan.

Formeel moet een vereniging een bestuur hebben, maar in de praktijk komt het wel voor dat dat niet het geval is. De appartementseigenaren moeten, als leden van de vereniging, het bestuur benoemen en ervoor zorgen dat er altijd een bestuurder is benoemd. Als de leden daartoe niet in staat zijn (doordat bijvoorbeeld de stemmen staken) kan de vereniging niet worden ingeschreven. Het bestuur moet namelijk de vereniging inschrijven in het Handelsregister. De oplossing van dit probleem is om toch te proberen de gezamenlijke eigenaren te bewegen een vergadering te beleggen, waarbij ook de mogelijkheid bestaat een externe partij tot bestuurder te benoemen.

Ja, ook die moeten worden ingeschreven. Als een VvE in bezit is van één eigenaar, dan is er gewoon een VvE opgericht. Normaal gesproken ontstaat een Vereniging pas als er meer dan één lid is. In het geval van de VvE zijn er meerdere appartementsrechten en ontstaat de vereniging. Daarbij is het niet relevant of de eigendom van de verschillende appartementsrechten van één of van meerdere eigenaars is.

 • Natuurlijk persoon: iemand van ‘vlees en bloed’.
 • Rechtspersoon: besloten vennootschap (b.v.), stichting, vereniging van eigenaars, enz.
 • Bestuurder: de door de vergadering van eigenaars benoemde vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Gevolmachtigde: door de vergadering van eigenaars benoemde rechtspersoon of natuurlijk persoon die bepaalde handelingen namens de vereniging mag verrichten, of overeenkomsten mag afsluiten. Dit is dus niet de bestuurder.
 • Akte van splitsing: dit is een door de notaris opgemaakte akte waarin de appartementsrechten zijn vastgelegd. In de akte van splitsing (ook wel genoemd splitsingsakte) is de oprichting van de vereniging van eigenaars geregeld.
 • Statutaire naam: de officiële naam van de VvE zoals die door de notaris is vermeld in de akte van splitsing bij de oprichting van de VvE.
 • Statutaire zetel: de plaats waar de VvE volgens de akte van splitsing is gevestigd. Dit staat meestal in hetzelfde artikel waar ook de statutaire naam is vermeld en is meestal de plaats waar het gebouw staat.
 • Datum van oprichting: bijna altijd de datum waarop de akte van splitsing bij de notaris is gepasseerd.
 • Datum van ingang: dit vult u alleen in als (in een uitzonderlijk geval) de datum waarop uw VvE is gestart afwijkt van de datum van oprichting. Overleg in die gevallen vooraf telefonisch met de KvK.
 • Statutaire titel: bijvoorbeeld voorzitter. De statutaire titel is opgenomen in de akte van splitsing of het modelreglement. De titel kan ook in een vergadering van eigenaars zijn bepaald.
 • Slapende VvE: het kan zijn dat de VvE al jaren niet echt actief is. Toch moet deze VvE ook worden geregistreerd.
 • Bezoekadres: het adres waar de VvE wil worden bereikt.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907