Van de overheid. Voor ondernemers.

FAQ over de LEI

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen over de LEI, de Legal Entity Identifier. De LEI is verplicht voor alle in OTC derivaten handelende en/of deze in bezit hebbende Nederlandse organisaties om in rapportages naar Trade Repositories de (pre-)LEI te vermelden. Meer over de LEI.

LEI algemeen

Een LEI is een internationaal gestandaardiseerde code die (financiële) instellingen straks moeten bezitten en vermelden bij elke rapportage die zij over (financiële) transacties doet.

De pre-LEI is geïntroduceerd vooruitlopend op de daadwerkelijke uitgifte van de LEI omdat het systeem nog in ontwikkeling is. Deze ‘voorloper’ heeft alle aspecten van de definitieve LEI in zich en naar verwachting zal de pre-LEI automatisch overgaan in de LEI. Vooralsnog zal de pre-LEI volstaan bij rapportages aan een Trade Repository.

In diverse landen zijn organisaties actief die zich bezig houden met de uitgifte en het beheer van de LEI’s. In Nederland is dat de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel houdt zich lokaal (dat betekent Nederland) bezig met de operationele aspecten van de LEI.

Met de introductie van de LEI wordt het in de toekomst mogelijk de contractpartijen van transacties op de financiële markten wereldwijd te identificeren. Tevens wordt het voor regelgevers eenvoudiger om mogelijke systeemrisico's vroegtijdig te herkennen. Het uiteindelijk doel is om financiële risico's beter te beheersen.

De G-20, de groep van meest belangrijke geïndustrialiseerde landen, heeft aan de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) verzocht wereldwijd een Legal Entity Identifier (LEI)-systeem in het leven te roepen. Dat systeem wordt momenteel ontwikkeld en LOU’s (Local Operating Units) in verschillende landen geven momenteel al (pre-)LEI’s uit

Op het moment dat de Regulatory Oversight Committee (ROC) de pre-LEI officieel goedkeurt, zal deze omgezet worden in een LEI en wereldwijd gebruikt mogen worden in rapportages.

Voor welke organisaties is/wordt de LEI verplicht

De LEI zal gebruikt moeten gaan worden door alle organisaties die in Nederland gevestigd zijn en waarvoor, in het kader van de wettelijke bepalingen, een rapportageplicht geldt voor derivatentransacties op grond van de Verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur (EMIR).

Welke bedrijven onder de rapportageplicht vallen, is vastgelegd in artikelen 2 en 9 van de EMIR. De rapportageplicht geldt voor alle derivaten en voor iedere gebruiker ervan. Dit betekent dat wanneer u partij bent bij een derivatencontract, u dit contract moet melden bij een zogenaamde Trade Repository. Meer informatie daarover vindt u bij de AFM.

In de praktijk blijkt dat het voor sommige organisaties onduidelijk is of de verplichting voor hen geldt. Wij raden u in die situatie allereerst aan contact op te nemen met uw bank of financiële adviseur. Het aanvragen van een LEI brengt namelijk direct kosten met zich mee. In de situatie dat u niet rapportageplichtig zou zijn, waren die te vermijden geweest.

Per 12 februari 2014 geldt de verplichting voor alle in OTC derivaten handelende en/of deze in bezit hebbende Nederlandse organisaties om in rapportages naar Trade Repositories de LEI te vermelden.

Nee, de LEI is verplicht voor alle in OTC derivaten handelende en/of deze in bezit hebbende Nederlandse entiteiten. Een gezamenlijke LEI is dus niet toegestaan.

Het is op dit moment alleen mogelijk een LEI aan te vragen voor organisaties die een zelfstandige inschrijving - dus een eigen KvK-nummer - in het Handelsregister bezitten. Fondsen hebben dat in de meeste gevallen niet. Het is om die reden (nog) niet mogelijk om een LEI voor een fonds aan te vragen. In de komende periode is de AFM samen met de KvK aan het onderzoeken welk traject fondsen moeten volgen om een LEI aan te vragen. Indien dit is afgerond en zodra de mogelijkheid van aanvragen gerealiseerd is, wordt dit kenbaar gemaakt via kvk.nl/LEI.

* Het betreft hier veelal beleggingsfondsen die onder een beleggingsinstelling vallen.

Aanvraag, overdracht en registratie van een LEI

In Nederland is de KvK de enige organisatie die LEI’s uitgeeft. U kunt een (pre-)LEI aanvragen door een formulier in te vullen.

Uitsluitend een medewerker van de organisatie die een (pre-)LEI nodig heeft, kan deze aanvragen.

De periode van behandeling tot uitgifte en registratie van een (pre-)LEI bedraagt ongeveer 10 werkdagen. In piektijden kan dat enkele dagen langer duren. De KvK informeert de aanvrager per mail over de voortgang.

Het is niet mogelijk een LEI aan te vragen indien u niet in het Handelsregister vermeld staat. Neem in dit geval contact op met uw bank.

Een aantal (financiële) instellingen in Nederland heeft al een (pre-)LEI van een LOU uit een ander land. In dat geval hoeven deze organisaties niet opnieuw een LEI aan te vragen bij de KvK. Zij kunnen ervoor kiezen om de door de desbetreffende LOU toegekende identifier over te dragen naar de KvK.

U kunt de overdracht van een (pre-)LEI aanvragen door een formulier in te vullen.

Verlengen van een LEI

U hoeft niets te doen om uw LEI te verlengen, u krijgt automatisch een factuur, na betaling wordt de LEI automatisch verlengd.

Voor verlenging van LEI-registratie wordt jaarlijks 100 euro (excl. BTW) in rekening gebracht. Dit bedrag dekt de kosten voor het onderhoud van het LEI-register, het actueel houden van de gegevens en het toegankelijk maken van het register voor belanghebbenden. Ook wordt een deel van de jaarlijkse bijdrage afgedragen aan de internationale toezichthouder van LEI. Het tarief is kostendekkend en vastgesteld in overleg met het ministerie van Economische Zaken.

Beëindiging van een LEI

Ga naar het formulier LEI-beëndigen.

Kosten en facturering van aanvraag en registratie

De Kamer van Koophandel regelt in Nederland de uitgifte en registratie van LEI’s op verzoek van de AFM. Er is daarmee sprake van een extra, bijkomende activiteit, naast de bestaande wettelijke verplichtingen van de Kamer van Koophandel. Voor de extra benodigde inspanningen om de uitgifte en registratie van LEI’s mogelijk te maken moet de Kamer van Koophandel een kostendekkende tarifering hanteren.

De Kamer van Koophandel heeft geen winstoogmerk. De tarieven zijn dan ook gebaseerd op een calculatie waarbij ervan uitgegaan is dat de uitgifte en registratie van LEI’s kostenneutraal moet kunnen gebeuren. Dat betekent dat er geen winst, maar ook geen verlies gemaakt wordt.

Nee. De Kamer van Koophandel heeft in afstemming met het ministerie van Economische Zaken de tarieven voor de aanvraag en registratie vastgesteld.

De tarifering van registratie van een (pre-)LEI bestaat uit 2 componenten:

  • een eenmalig registratietarief van € 150,- exclusief btw;
  • een jaarlijkse bijdrage voor elk jaar volgend op het jaar van aanvraag (geen kalenderjaar) van € 100,- exclusief btw.

De kosten van overdracht (transfer) van een bij een andere LOU geregistreerde (pre-)LEI naar de KvK bedragen € 100,- exclusief btw. U betaalt in feite niet de overdracht zelf, maar de eerstvolgende jaarlijkse bijdrage. Een voorbeeld: uw LEI werd op 1 februari 2014 verstrekt. De LEI periode loopt dan af op 1 februari 2015. Als u besluit tot een overdracht, betaalt u € 100,- waarmee de geldigheid wordt verlengt tot 1 februari 2016. Vervolgens geldt ook hier de jaarlijkse bijdrage voor elk daarop volgend jaar.

Terugdraaien (annuleren) van de (pre)LEI binnen het jaar van uitgifte is mogelijk. Kosten die met de aanvraag, uitgifte en registratie door ons zijn gemaakt, worden niet teruggeboekt.

Nadat u uw aanvraag voor een (pre-)LEI heeft ingediend, ontvangt u van de Kamer van Koophandel een factuur. Na ontvangst van uw betaling, verstrekt de Kamer van Koophandel u uw LEI per e-mail en is uw registratie een feit. De Kamer van Koophandel stuurt u automatisch elk jaar een factuur voor de jaarlijkse bijdrage.

De verwerkingstijd van een aanvraag benodigd ongeveer 10 werkdagen. Maar het kan ook zijn dat uw betaling nog niet binnen is bij de Kamer van Koophandel. LEI’s worden niet eerder verstrekt dan dat het bedrag bij de Kamer van Koophandel bijgeschreven staat.

Gebruik van het LEI register

De KvK biedt op haar website een overzicht van alle LEI’s inclusief mutaties van de afgelopen 30 dagen ter inzage aan.

Het gebruik van het LEI register op de KvK-website is gratis.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel