Van de overheid. Voor ondernemers.

Belangengroepen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Verschillende (maatschappelijke) organisaties houden zich bezig met windenergie:

Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)In NWEA werken de organisaties en bedrijven samen die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op zee. NWEA streeft naar meer windenergie in Nederland en een duurzameenergiehuishouding in 2050. Windenergie is daarbij een van de duurzaamste energiebronnen. NWEA wil de overheid en het bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil de NWEA depositieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten.PAWEXPAWEX behartigt de belangen van (particuliere) windturbine exploitanten. Dat wil zeggen exploitanten, waarvan de aandelen niet in publieke handen zijn, en private partijen. PAWEX is als representatieve organisatie erkend en neemt in die hoedanigheid deel aan het wettelijk overleg op grond van artikel 33 Elektriciteitswet 1998 met de gezamenlijke netbeheerders, de toezichthouder en de Minister.European Wind Energy Association (EWEA)EWEA is de belangenvertegenwoordiger van de windenergie-industrie. De leden zijnturbinefabrikanten, leveranciers van onderdelen voor windturbines, onderzoeksinstituten, nationale wind- enduurzame-energieorganisaties en consultants. De organisatie promoot de inzet van windenergie en coördineert het internationale beleid van de windenergie-industrie. EWEA wil zorgen voor de bestmogelijke marktomstandigheden voor haar leden en zet zich in om belemmeringen in bijvoorbeeld regelgeving en vergunningverlening weg te nemen.Organisatie voor Duurzame Energie (ODE)ODE is de landelijke vereniging van burgers voor duurzame energie. ODE zet zich in voor het gebruik van duurzame energiebronnen, naast windenergie bijvoorbeeld ook zonne-energie. ODE doet dit onder meer door publicaties uit te brengen en te lobbyen bij (lokale) bestuurders en omwonenden. Daarnaast werken veel van de leden samen aan eigen duurzameoplossingen.Vereniging Energie-NederlandVereniging Energie Nederland is een brancheorganisatie die in constructieve samenwerking met de overheid namens alle marktpartijen verder werkt aan een toekomstgericht energiebeleid, dat met ambitie bouwt aan een betrouwbare, betaalbare en steeds groenere energievoorziening. Vereniging Energie Nederland is ontstaan uit de Vereniging voor Marktwerking in Energie (VME) en EnergieNed (september 2010).Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)LTO is een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. Via LTO Noord, ZLTO en LLTB is het merendeel van deze boeren en tuinders vertegenwoordigd via LTO. LTO zet zich in voor de verdere verduurzaming van de sector en voor energiebesparing.Stichting Natuur en MilieuStichting Natuur en Milieu is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een mooi landschap, een rijke natuur en een gezond milieu. Natuur en Milieu wil politiek en bedrijfsleven in beweging krijgen op het gebied van onder meer klimaatverandering en verbetering van de luchtkwaliteit. Dit doet de organisatie met acties, debatten en campagnes. Samen met de Provinciale Milieufederaties heeft de Stichting Natuur en Milieu in 2009 een visie opgesteld over de mogelijkheden voor meer windenergie op land.Provinciale MilieufederatiesDit is een samenwerkingsverband van de twaalf milieufederaties. De Milieufederaties nemen in de provincies het voortouw in de omslag naar een duurzame samenleving. Ze treden op als provinciaal belangenbehartiger, adviseur en kennisspecialist voor natuur, milieu en landschap. De Provinciale Milieufederaties zetten zich in voor windenergie, met als voorwaarde dat natuur en biodiversiteit niet aangetast worden. De Provinciale Milieufederaties hebben met de Stichting Natuur en Milieu in 2009 een visie opgesteld over de mogelijkheden voor meer windenergie op land.MilieudefensieMilieudefensie is een beweging van mensen die zich inzetten voor het oplossen en voorkomen van milieuproblemen. Dit doen ze lokaal, landelijk, en wereldwijd als lid van Friends of the Earth International. Milieudefensie zoekt met overheden, bedrijven en burgers naar oplossingen. Met acties brengt Milieudefensie de problematiek onder de aandacht van een groot publiek.Vereniging Vogelbescherming NederlandDe vereniging Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Met beschermingsprogramma's, voorlichting en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld boeren spant de vereniging zich in om vogels en broedplaatsen te behouden. Vogelbescherming Nederland is voor het gebruik van windenergie, maar vindt wel dat windmolens uit voorzorg niet geplaatst mogen worden in de belangrijkste vogelgebieden en hun directe omgeving.GreenpeaceGreenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en acties werkt aan een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Een van de doelen van Greenpeace is het terugdringen van de klimaatverandering door efficiënt gebruik van schone energie uit wind, zon en biomassa.ZoogdierverenigingDe Zoogdiervereniging zet zich in voor de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden. De Zoogdiervereniging is zowel nationaal als internationaal actief. Dit doet de vereniging onder meer door studies te doen naar bijvoorbeeld de populatie en de biologie van zoogdieren. De Zoogdiervereniging maakt zich sterk voor het behoud van de dieren én hun leefgebied. De Zoogdiervereniging werkt mee aan onderzoeken naar de gevolgen van het plaatsen van windturbines op vleermuizen.Nederlands Kritisch Platform Windenergie (NKPW)Het NKPW is het centrale informatiepunt voor actievoerende comités die tegen de plaatsing van windturbines zijn. Het platform wil objectieve informatie over windenergie bevorderen, en bijdragen aan een discussie over duurzame energievormen.

Gerelateerde documenten

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42